Analiza finansowa

Analiza wybranych pozycji rachunku wyników i rentowności

Wybrane pozycje rachunku wyników Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2012 rok w porównaniu do 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

w mln zł 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 2 596,3 2 806,1
produktów 2 135,3 2 249,3
towarów i materiałów 461,0 556,8
Zysk brutto na sprzedaży 182,3 257,9
Zysk na sprzedaży 70,0 146,8
EBIDTA 137,0 202,0
Zysk operacyjny 79,1 142,0
Zysk brutto 79,5 126,6
Zysk netto na działalności kontynuowanej 73,1 111,2
Zysk netto na działalności zaniechanej -22,5 -6,3
Zysk netto ogółem 50,6 104,9

Poniżej został przedstawiony w formie graficznej wpływ poszczególnych składowych rachunku wyników na skonsolidowany wynik netto za 2012 rok.

Rachunek wyników GKI w 2012

Poniżej została przedstawiona w formie graficznej analiza odchyleń poszczególnych składowych rachunku wyników na skonsolidowany wynik netto za 2012 rok.

Przychody ze sprzedaży

w mln zł 2012 2011
Przychody ze sprzedaży, w tym: 2 596,3 2 806,1
Segment Aluminium 935 931,4
Segment Miedź 872,1 947,8
Segment Cynk i ołów 578,8 596,5
Segment Łożyska 298 375
Pozostałe Segmenty i korekty (87,7) (44,6)
Eksport jako % sprzedaży łącznej 49,4% 49,9%

Ponad połowa produktów Grupy Kapitałowej Impexmetal  jest sprzedawana w kraju. W 2012 roku sprzedaż krajowa zwiększyła się o 0,5% do 51%. Najważniejszym kierunkiem eksportowym  z udziałem 43% w 2012 roku stanowią kraje Unii Europejskiej. Największym krajem eksportowym z 17% udziałem sprzedaży ogółem pozostają Niemcy.

W 2012 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 2 596,3 mln zł i były o 209,8 mln zł niższe od osiągniętych w roku ubiegłym.

Ponad 17% spadek przychodów ze sprzedaży był głównie wypadkową wpływu  niżej wymienionych czynników:

  • gorsza sytuacja makroekonomiczna w Polsce i strefie euro,
  • spadek średnich cen głównych metali na rynkach światowych,
  • wzrost wolumenu sprzedaży w spółkach Grupy Kapitałowej (miał nieznaczny wpływ na wzrost poziomu przychodów, ale należy podkreślić, że nastąpił wzrost pomimo spowolnienia gospodarczego w 2012 roku)

W 2012 roku sytuacja makroekonomiczna była zdecydowanie gorsza od sytuacji w roku 2011. Kryzys, którego początek można było zauważyć II połowie 2011 roku, pogłębiał się  przez cały rok 2012.

Wskaźniki PMI badające poziom aktywności w przemyśle najważniejszych gospodarek dla Grupy Kapitałowej, czyli Polski, Niemiec oraz strefy Euro były w 2012 roku poniżej poziomu 50 pkt stanowiącego granicę kryzysu. W Polsce średnioroczna wartość PMI wyniosła 49 pkt z maksimum w styczniu (52,2 pkt) i minimum we wrześniu (44 pkt). Średnioroczne PMI gospodarki Niemiec wyniosło 47 pkt z maksimum w styczniu (51 pkt) i minimum w lipcu (43 pkt). Dla strefy Euro średnioroczna wartość PMI wyniosła 46 pkt z maksimum w lutym (49 pkt) i minimum w lipcu (44 pkt). Należy zaznaczyć, że pomimo niekorzystnych wartości, sytuacja stabilizuje się i nie mamy dalszych gwałtownych spadków wskaźników.

W 2012 roku gospodarka Polski, Niemiec oraz pozostałe gospodarki Europy spowalniały, co było widoczne zwłaszcza pod koniec roku 2012 roku. W 2012 roku wzrost PKB Polski wyniósł zaledwie 2% (4,3% w 2011), PKB Niemiec wzrosło o 0,7% (3,0% w 2011),  PKB Unii Europejskiej spadł o 0,9% (+1,5% w 2011).

Niekorzystne dane makroekonomiczne potwierdzają osłabienie koniunktury gospodarczej w Europie, co ma negatywny wpływ na wysokość popytu w części segmentów Grupy.

Kolejnym czynnikiem, który ma istotny wpływ ma przychody są notowania metali oraz walut. Średnioroczne notowania podstawowych metali na LME oraz kursy walut wg NBP przedstawia poniższa tabela:

  2012 2011
Aluminium [USD] 2 001 2 395
Miedź [USD] 7 950 8 811
Cynk [USD] 1 946 2 191
Ołów [USD] 2 061 2 398
     
USD 4,19 4,12
EUR 3,26 2,96
     
Aluminium [PLN] 8 384 9 869
Miedź [PLN] 33 309 36 301
Cynk [PLN] 8 155 9 025
Ołów [PLN] 8 637 9 879
Źródło: Notowanie dzienne LME, NBP

Notowania cen metali na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) mają decydujący wpływ na przychody ze sprzedaży ze względu na fakt, że około 90% przychodów ze w Grupie Kapitałowej Impexmetal jest generowanych przez spółki działające w branży metali nieżelaznych. Poziom notowań metali  stanowi główny składnik ceny produktów.
W omawianym 2012 roku  nastąpił spadek notowań cen wszystkich podstawowych metali wynoszący od 10% (miedź) do 16% (aluminium).

Ceny metali mają także wpływ na ceny złomów metali, które są istotnym surowcem dla Grupy. W 2012 roku nastąpił realny wzrost kosztów o około 30% najważniejszego złomu w Grupie - złomu ołowiu (akumulatorowego), co negatywnie przełożyło się na osiągane wyniki spółki Baterpol S.A.

Dynamikę dziennych zmian kursów metali w latach 2011-2012 roku przedstawiają poniższe wykresy:

chart5.jpg

 

Średnie ceny Cu

 

Średnie ceny Zn

 

Średnie ceny Pb

Z uwagi na przeważające rozliczenie transakcji w walutach obcych bardzo istotny wpływ mają notowania walut.
Poziom notowań dolara ma wpływ na przychody Grupy oraz na wyniki spółki Baterpol S.A. – jedynego producenta metalu w Grupie, który realizuje marżę producencką.  Poziom notowań euro jest istotny dla Grupy, ze względu na fakt dominacji marż przerobowych spółek metalowych wyrażonych w tej walucie.

W 2012 roku nastąpiło osłabienie się złotego w stosunku  do euro w o 2% (7 groszy) oraz w stosunku do dolara amerykańskiego o 10% (30 groszy).
Osłabienie złotego w stosunku do euro oraz do dolara wynika z faktu traktowania polskiego złotego jako waluty rynku rozwijającego się, co w przypadku kryzysu powoduje odpływ kapitału zagranicznego z tego typu rynków. Większa skala osłabienia złotówki w stosunku do euro niż do dolara, wynika z faktu kształtowania pary euro/dolar na skutek negatywnych informacji dotyczących kondycji gospodarki europejskiej.

Dynamikę dziennych zmian kursów walut w latach 2011-2012 roku przedstawiają poniższe wykresy:

Średnie notowanie Euro

Średnie notowania USD

 

Kolejnym czynnikiem, który miał  wpływ na poziom przychodów w 2012 roku był poziom wolumenów sprzedaży w spółkach Grupy Kapitałowej. Spółki produkcyjne Grupy Kapitałowej Impexmetal sprzedały w ramach działalności kontynuowanej w 2012 roku 183,8 tys., więcej o 0,4% tj. 1 tys. ton produktów, towarów i materiałów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Wykresy - Sprzedaż

Sprzedaż

 

wolumen

Należy podkreślić, że Grupa Kapitałowa Impexmetal uzyskała w 2012 roku wyższy wolumen sprzedaży pomimo  eskalacji kryzysu, który pojawił się w drugiej połowie 2011. W II połowie roku 2012 był widoczny wzrost sprzedaży ilościowej w układzie ciągnionym.

Podmiotami, które uzyskały wyższy wolumen sprzedaży w 2012 roku w porównaniu do  roku poprzedniego były ZM Silesia S.A./Oddział Silesia ze wzrostem o 1,8 tys. ton (o 13,8%), Baterpol S.A. ze wzrostem o 3,3 tys. ton (o 9,6%), Huta Aluminium Konin ze wzrostem o 1,0 tys. ton (o 1,3%).

Osiągnięte wyniki

W 2012 roku zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej wyniósł 79,1 mln zł, wobec 142,0 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. W najważniejszych segmentach operacyjnych, wynik operacyjny (EBIT), kształtował się następująco:

w mln zł 2012 2011
Wynik z działalności operacyjnej, w tym: 79,1 142,0
Segment Aluminium 35,1 58,3
Segment Miedź 8,8 16,5
Segment Cynk i ołów 22,4 55,5
Segment Łożyska 14,4 26,5
Pozostałe Segmenty i korekty (1,6) (14,8)

Spadek wyników operacyjnych w Grupie Kapitałowej w 2012 roku wynikał głównie ze spadku wyników operacyjnych, a także ze spadku wyników operacyjnych poszczególnych spółek na skutek sytuacji kryzysowej w gospodarce. Warto podkreślić, że w 2011 roku Grupa Kapitałowa Impexmetal miała bardzo dobre wyniki, które stanowiły wysoką bazę porównawczą.

Poziom wyników operacyjnych w 2012 roku w poszczególnych segmentach był następstwem:

  • niższych wyników w Segmencie Aluminium – spadek dotyczył wyłącznie Zakładu Huta Aluminium Konin i był związany głównie ze spadkiem średnich marż handlowych o prawie 90 EUR/T (obecnie marże handlowe wzrastają). Drugi podmiot Segmentu – O/Handel zanotował poprawę wyników operacyjnych.
  • niższych wyników w Segmencie Cynku i Ołowiu – spadek dotyczył wyłącznie spółki Baterpol S.A.  był związany ze wzrostem o 30% kosztu podstawowego surowca – złomu akumulatorowego oraz niższymi o ponad 5% notowaniami  ołowiu przeliczonymi na polskiego złotego. Obecnie występuje dalszy wzrost kosztów ołowiu, który jest po części niwelowany wzrostem notowań ołowiu. Druga spółka Segmentu – ZM Silesia S.A. miała lepsze wyniki operacyjne.
  • niższych wyników w Segmencie Łożyska – głownie ze względu na ponad 20% spadek przychodów ze sprzedaży  w związku z trudną sytuacją w branży motoryzacyjnej.
  • niższych wyników w Segmencie Miedzi – spadek wyników operacyjnych wystąpił głównie w spółce Hutmen S.A na skutek mniejszego popytu na produkty, niższych marż handlowych. Wyniki Hutmen SA były częściowo rekompensowane poprawą wyników spółki WM Dziedzice S.A.)

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP