Zarząd

Zarząd jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie spraw Spółki i realizację jej statutowych zadań, zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

SKŁAD ZARZĄDU

Od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku Zarząd Impexmetal S.A. funkcjonował w składzie:

 • Pan Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 • Pan Jerzy Popławski – Członek Zarządu

W dniu 1 lutego 2012 roku Pan Jerzy Popławski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Impexmetal S.A.

Od dnia 1 lutego do dnia 28 maja 2012 roku Zarząd Spółki  funkcjonował w składzie jednoosobowym.

W związku z upływem kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Impexmetal S.A., na posiedzeniu w dniu 28 maja 2012 roku podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Impexmetal S.A. na okres kolejnej kadencji, w następującym składzie:

 • Pani Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd funkcjonuje w składzie jednoosobowym.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie spraw Spółki i realizację jej statutowych zadań, zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Zarząd opracowuje strategię Spółki i jest odpowiedzialny za jej wdrożenie i realizację. Strategia podlega akceptacji Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje.

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, a w szczególności dotyczące:

 • Regulaminu Zarządu,
 • Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 • zaciągania kredytów,
 • udzielania poręczeń oraz gwarancji
 • zbywania i nabywania aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000 EURO,
 • przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok ubiegły
 • wniosków co do podziału zysku lub pokrycia strat Spółki,
 • uchwalania programu rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej,
 • przyjęcia budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej i ich ewentualnej korekty,
 • ustanawiania prokurentów,
 • ustanawiania, na zasadach prawa cywilnego pełnomocników do wykonywania określonych czynności w granicach ich umocowania (z wyjątkiem pełnomocnictw jednorazowych do dokonania określonej czynności prawnej oraz pełnomocnictw do podpisywania pism i dokumentów nie powodujących zaciągania przez Spółkę zobowiązań majątkowych lub rozporządzenia prawami Spółki a także pełnomocnictw procesowych ogólnych ),
 • uchwalania systemu płacowego i regulaminu pracy na podstawie uzgodnień ze związkami zawodowymi,
 • zajmowania stanowiska w sprawach zleconych przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

Zarząd rekomenduje Radzie Nadzorczej wybór biegłego rewidenta, po uprzedniej analizie złożonych ofert.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.

Zarząd zbiera się na swoje posiedzenia w miarę potrzeby. Na posiedzenie Zarządu mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

Statutowe funkcje zarządzania Zarząd wykonuje w formie:

1. uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu,

2. wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia lub sądu,

3. składania oświadczeń woli,

4. realizacji uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Nieobecny na posiedzeniu członek Zarządu przyjmuje, w pierwszym dniu obecności w pracy, do wiadomości i stosowania uchwały podjęte pod jego nieobecność, potwierdzając to podpisem na oryginale protokołu.

Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Członkowie Zarządu są zobowiązani do informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając zakres obowiązków i pełnionej funkcji oraz sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.

Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu a także indywidualna każdego z członków Zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki jest ujawniana w raporcie rocznym.

Zarząd dokłada wszelkich starań aby Spółka prowadziła efektywną działalność ekonomiczną z poszanowaniem interesów wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z interesem Spółki.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP