Badania i rozwój

Udoskonalamy technologię produkcji wybranych wyrobów dla branży motoryzacyjnej, elektrotechnicznej i opakowaniowej.

IMPEXMETAL S.A. ZAKŁAD  HUTA ALUMINIUM KONIN

W roku 2012 zakończono realizację projektu "Opracowanie technologii produkcji taśm ze stopów aluminium o specjalnych właściwościach użytkowych", który realizowany był w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego: Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie oraz Impexmetal S.A.- Huta Aluminium Konin. Zadania realizowane w ramach tego projektu były dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia Initech. W wyniku realizacji projektu opracowana została grupa nowych stopów aluminium przeznaczonych do produkcji elementów samochodowych wymienników ciepła dla branży automotive. Nowe stopy w porównaniu ze stopami do tej pory oferowanymi charakteryzują się lepszą odpornością korozyjną, wyższymi własnościami wytrzymałościowymi oraz wyższą odpornością termiczną. Stopy te zostały skierowane do walidacji przez wybranych klientów z branży motoryzacyjnej, uzyskały pozytywną ocenę i obecnie kierowane są do seryjnej produkcji.

Poza tym w ramach wewnętrznych prac badawczo-rozwojowych udoskonalono technologię produkcji wybranych wyrobów dla branży motoryzacyjnej, elektrotechnicznej i opakowaniowej. W ramach wspólnych prac poprawione zostały parametry użytkowe oferowanych wyrobów a w wielu przypadkach wdrożono wyroby dla nowych klientów.

WM DZIEDZICE S.A.

W 2012r. Spółka prowadziła następujące prace rozwojowe:

  • badanie wpływu warunków topienia i odlewania na jakość wlewków w celu optymalizacji doboru wlewnic oraz parametrów topienia i odlewania.
  • poszerzenie asortymentu nowe wyroby w postaci dziesięciu nowych kształtowników MA56, dwóch w gatunku PA38 i sześć produkowanych w gatunkach CW614N i CW617N. 
  • próby z nowymi gatunkami stopów oraz nowymi kształtami /przeprowadzono próby z nowymi gatunkami stopów CW510L,CW511L wyroby z w/w gatunków zostały wprowadzone do oferty handlowej.

W 2013 roku prowadzone będą dalsze prace związane z poszerzeniem asortymentu poprzez próby z nowymi gatunkami stopów z zawartością krzemu wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym. Prace zostały podjęte w związku z zapotrzebowaniem rynku na wyroby ze stopów z niską zawartością ołowiu i stopów miedzi alternatywnych tradycyjnym mosiądzom ołowiowym.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP