Czynniki ryzyka i zagrożenia

Działalność Grupy Kapitałowej Impexmetal wiąże się z narażeniem na ryzyko rynkowe (w tym ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko zmiany cen metali), a także ryzyko kredytowe oraz ryzyko płynności.

Ryzyko rynkowe – ceny metali i kursy walut

Podstawowymi ryzykami wynikającymi ze specyfiki działalności Grupy są ryzyka związane z kształtowaniem się cen metali na giełdzie London Metal Exchange (LME) oraz zmianą kursów walut.

Opis ekspozycji

W związku ze specyfiką działalności - Grupa Impexmetal narażona jest na ryzyko związane z kształtowaniem się cen metali na Giełdzie LME w Londynie, oraz zmianą kursów walut.
Metale których zmiany cen wpływają na kształtowanie się wyników Grupy to: miedź, aluminium, ołów, cynk oraz w mniejszym stopniu nikiel jako dodatek stopowy.
Ekspozycja, która została do tej pory zidentyfikowana w Grupie Impexmetal określa zasadniczo dwa rodzaje ryzyk:

 • ryzyko zmian cen metali,
 • ryzyko zmian kursów walut

Zarówno jedna, jak i druga ekspozycja występuje na poziomie strategicznym /fundamentalnym/ jak i na poziomie operacyjnym.
Ryzyko strategiczne w zakresie ceny metali zostało zidentyfikowane w Baterpol S.A. a związane jest z przyszłymi przychodami i przepływami pieniężnymi, które nie zostały jeszcze zakontraktowane.
Ryzyko operacyjne w zakresie ceny metali zostało zidentyfikowane w Spółkach: Impexmetal S.A., Baterpol S.A., Hutmen S.A., Walcowania Metali Dziedzice S.A, Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A., a związane jest z przyszłymi przychodami i przepływami pieniężnymi, które zostały już zakontraktowane, czyli z zabezpieczeniem wartości godziwej kontraktu.

Jeżeli chodzi o ryzyko strategiczne w zakresie walut to można je podzielić na dwa rodzaje ryzyk:

 1. ryzyko strategiczne związane z walutą metalu (generalnie USD/PLN)
 2. ryzyko strategiczne związane z premią przerobową (USD/PLN oraz EUR/PLN),

Pierwszy rodzaj ryzyka występuje podobnie jak przy metalu w Baterpol S.A., natomiast drugi w Spółkach: Impexmetal S.A., Baterpol S.A., Hutmen S.A., Walcowania Metali Dziedzice S.A., Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A. oraz FŁT Polska Sp. z o.o.
W przypadku ryzyka operacyjnego walut jest ono głównie pochodną  ryzyka operacyjnego metalu, dlatego też żeby uzyskać pełen efekt zabezpieczenia konieczne jest ustalenie również ekspozycji walutowej. Dodatkowo występuje jeszcze ryzyko operacyjne od momentu ustalenia stałej ceny sprzedaży lub zakupu (np. wystawienie faktury sprzedażowej) do momentu wpływu należności lub zapłaty zobowiązań.

Ryzyko strategiczne w poszczególnych spółkach jest ściśle związane ze specyfiką  prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. W przypadku metalu spółki ustalają tzw. ekspozycję netto tzn. od sprzedaży opartej o bazę notowań na LME odejmowane są pozycje kosztowe, które też oparte są na tej samej bazie, różnica stanowi ekspozycję netto, która podlega zabezpieczeniu. W przypadku ekspozycji strategicznej na walutach związanej z uzyskiwaną premią przerobową to oblicza się ją poprzez przemnożenie premii przerobowej przez ilość sprzedaży wyrobów gotowych.

W przypadku ryzyka operacyjnego powstaje ono głównie w wyniku niedopasowania baz zakupu surowców jak i sprzedaży wyrobów.
Ze względu na wykorzystywany do finansowania działalności spółek z Grupy Impexmetal głównie dług odsetkowy o zmiennym kuponie, firmy narażone są na zmianę stóp procentowych. Profil ryzyka stóp procentowych Spółek polega na tym, że niekorzystnie działa wzrost stóp procentowych. Ze względu na mniejszy wpływ stóp procentowych na koszty oraz przychody Spółek, ryzyko zmian stóp procentowych nie stanowi podstawowego ryzyka z punktu widzenia wpływu na wielkość przepływów pieniężnych spółek. Ponadto Spółka posiada aktywa finansowe oparte o zmienną stopę procentową co rekompensuje koszty potencjalny wzrost stóp procentowych. Ryzyko to podobnie jak ryzyko cen metali oraz ryzyko kursów walutowych podlega stałemu monitoringowi.

Cele, polityka i procesy zarządzania ryzykiem, jak również stosowane metody wyceny ryzyka

 • Cele, polityki oraz procesy zarządzania ryzykiem

Głównym celem polityki zarządzania ryzykami w Grupie Impexmetal. S.A. jest zapewnienie stabilności przepływów pieniężnych, oraz dodatkowo również zabezpieczenie wartości godziwej zawartych kontraktów.

Proces zarządzania poszczególnym ryzykiem jest oddelegowany do poszczególnych Spółek z Grupy. Spółki określają i realizują politykę zarządzania ryzykiem i tam też odbywa się cały proces ustalania ekspozycji, przygotowywania strategii, zawierania transakcji, ich sprawdzania oraz księgowania.

 • Metody pomiaru ryzyka

Obecnie w Spółkach pomiar ryzyka na poziomie strategicznym odbywa się na podstawie danych z zatwierdzonego bieżącego planu działalności gospodarczej na dany okres oraz aktualizowanych bieżących planów zakupów oraz sprzedaży.

W przypadku zabezpieczeń operacyjnych pomiar ryzyka odbywa się na podstawie aktualizowanych bieżących planów zakupów oraz sprzedaży, stanów magazynowych, czy realizowanej sprzedaży.

 • Struktura i organizacja funkcji zarządzania ryzykiem

Organizacja funkcji zarządzania ryzykiem w Grupie Impexmetal odbywa się na dwóch poziomach. Na poziomie poszczególnych Spółek jest tworzona polityka zarządzania ryzykiem, ustalana metodologia obliczania ekspozycji, obliczanie tej ekspozycji zarówno na walutach jak i metalu, ustalanie strategii zabezpieczeń tzn. jakie ilości podlegają zabezpieczeniu w jakich instrumentach i na jakie terminy. Na poziomie Spółek odbywają się negocjacje warunków transakcji, ich zawieranie, ewentualne potwierdzanie do instytucji, z którymi została zawarta, księgowanie zawartych transakcji, zamykanie i ich rozliczanie. Dodatkowo spółki prowadzoną rachunkowość zabezpieczeń.
Drugi poziom organizacji zarządzania ryzykiem został umiejscowiony na poziomie Grupy Impexmetal oraz na poziomie Rad Nadzorczych  poszczególnych Spółek, które prezentują swoje polityki oraz podejście do polityk na radach nadzorczych. Dodatkowo do komórki zajmującej się sprawami zabezpieczeń w Impexmetal S.A. na bieżąco dostarczana jest kluczowa dokumentacja dotycząca polityki zarządzania ryzykiem w poszczególnych Spółkach Grupy.
W Grupie funkcjonuje szczegółowy system raportowania wszystkich zawieranych i posiadanych przez spółki transakcji pochodnych.

 • Zakres i charakterystyki systemów raportowania i monitorowanie ryzyka

System raportowania w Grupie Impexmetal odbywa się wielostopniowo: Pierwszy stopień to: raportowanie do Zarządów poszczególnych Spółek. Układ i częstotliwość tych raportów jest ustalana przez poszczególne Zarządy. Dodatkowo Zarządy przedstawiają informację nt. zabezpieczeń – na posiedzeniach rad nadzorczych, a częstotliwość i szczegółowość tych informacji uzależniona jest od poszczególnych rad nadzorczych. Dodatkowo od 2007 roku w Grupie Impexmetal został wprowadzony szczegółowy system raportowania tygodniowego.

Raporty te charakteryzują się dużym stopniem szczegółowości i zawierają m.in. wolumen i walutę transakcji, poziom zabezpieczenia, datę zawarcia i rozliczenia transakcji, formuły rozliczenia oraz instytucje za pośrednictwem których dokonano tych transakcji.

Dodatkowo transakcje zabezpieczające zawierane na Giełdzie LME zlecane do Spółki FLT & Metals Limited (Spółka z Grupy Kapitałowej), podlegają podwójnemu potwierdzeniu niezwłocznie faksem, elektronicznie e-mailem lub telefonicznie przez drugą osobę upoważnioną do tego celu. Maksymalny czas na potwierdzenie zlecenia wynosi 30 minut, a procedura ta w praktyce wyklucza pomyłkę przy zawieraniu transakcji.

Zakres szczegółowości w/w raportu pozwala na kontrolę bieżących transakcji.

W związku ze specyfiką działalności - monitorowanie ryzyka odbywa się głównie na poziomie poszczególnych Spółek, dodatkowa analiza i kontrola ryzyka odbywa się na poziomie Grupy w trakcie raportowania tygodniowego i miesięcznego do Impexmetal S.A.

 • Opis polityk w zakresie zabezpieczania ryzyka

Za wdrożenie polityk w zakresie zabezpieczana ryzyka odpowiadają Zarządy poszczególnych Spółek. Polityki mają za zadanie szczegółowo określać ryzyka na które narażone są poszczególne spółki oraz przedstawiać podejście do nich, ewentualnie zawierać limity do których mogą być realizowane zabezpieczenia. Polityki zawierają cele, które spółki stawiają sobie do wykonania, a realizowane zabezpieczenia powinny pomóc w osiągnięciu tych celów.

 • Procesy monitorowania efektywności zabezpieczeń i innych narzędzi zarządzania ryzykiem

Dla transakcji dla których jest możliwość zastosowania powiązań zabezpieczających spółki z Grupy Kapitałowej Impexmetal posiadają wdrożoną rachunkowość zabezpieczeń. Na każdy okres sprawozdawczy spółki przeprowadzają ocenę skuteczności posiadanych powiązań zabezpieczających i przeprowadzane są testy skuteczności pod kątem utrzymania tych powiązań w określonych przedziałach. Dodatkowo w trakcie trwania okresów sprawozdawczych odbywa się monitoring efektywności poprzez analizę odstępstw pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej od standardowych pozycji.

Dodatkowo w procesie zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Impexmetal wykorzystywane są system informacyjne: REUTERS, MetalPrice,  które pozwalają na bieżący monitoring danych rynkowych czy wycenę posiadanych pozycji.

 • Opis polityk i procedur w zakresie unikania koncentracji ryzyka

Wszystkie spółki z Grupy Impexmetal w miarę możliwości starają się dywersyfikować wszystkie występujące ryzyka, zarówno ryzyka związane z kontrahentami w zakresie zakupów surowców jak i sprzedaży wyrobów gotowych poprzez zawieranie kontraktów handlowych z wieloma podmiotami, jak i w przypadku instytucji finansowych z którymi spółki mają zawarte umowy o współpracę. W przypadku limitów na transakcje zabezpieczające spółki starają się posiadać wysokie limity adekwatne do zawieranych transakcji, tak by w razie ujemnej wyceny wartości godziwej posiadanych transakcji nie wnosić depozytów zabezpieczających. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku linii kredytowych zwłaszcza obrotowych.

Jeżeli chodzi o koncentrację głównych ryzyk rynkowych: metalu, walut oraz stóp procentowych, to w związku z szerokim polem działania całej Grupy, ryzyka rozkładają się w miarę równomiernie na główne metale, których produkcją i przetwarzaniem zajmują się poszczególne spółki, a są to: aluminium, ołów, miedź, cynk i w niewielkim stopniu nikiel. Jeżeli chodzi o koncentrację ryzyka walutowego to skupia się ono głównie na ryzyku kursu USD/PLN i EUR/PLN, w minimalnych ilościach są to inne kursy.

W przypadku ryzyka stopy procentowej to koncentruje się ono głównie na PLN, ale również występuje na EUR oraz w mniejszym stopniu na dolarze amerykańskim.

Ryzyko rynkowe – stopy procentowe

Ze względu na wykorzystywany do finansowania działalności spółek z Grupy Impexmetal głównie dług odsetkowy o zmiennym kuponie, działalność Grupy narażona jest na zmianę stóp procentowych. Profil ryzyka stóp procentowych Spółek polega na tym, że niekorzystnie na poziom kosztów odsetkowych działa wzrost stóp procentowych. Ze względu na mniejsze znaczenie stóp procentowych ryzyko ich zmian nie stanowi podstawowego ryzyka z punktu widzenia wpływu na wielkość przepływów pieniężnych spółek.

Ryzyko to, podobnie jak ryzyko cen metali oraz ryzyko kursów walutowych, podlega stałemu monitoringowi. W przypadku zaobserwowania trwałych trendów wzrostowych stóp procentowych Grupa gotowa jest do zawarcia transakcji zabezpieczających to ryzyko.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe dla Grupy Kapitałowej Impexmetal związane jest z uwarunkowaniami rynkowymi, prowadzącymi do konieczności stosowania odroczonych terminów płatności. W Spółkach Grupy prowadzony jest monitoring wiarygodności kredytowej kontrahentów, do których kierowana jest sprzedaż towarów a także stosowane są różnego rodzaju zabezpieczenia w postaci m.in. gwarancji lub weksli.

Na ryzyko kredytowe narażone są również inwestycje w instrumenty dłużne innych podmiotów. Spółki Grupy starają się możliwie najlepiej oceniać wiarygodność kredytową i perspektywy podmiotów, którym udzielają finansowania, jednak zdarzenia nietypowe, takie jak obecny kryzys gospodarczy i finansowy, zwiększają ryzyko odzyskiwalności tych inwestycji i wydłużają istotnie horyzont czasowy uwolnienia środków.

Ryzyko płynności

W celu ograniczenia ryzyka płynności w Grupie na bieżąco monitorowane są zarówno rzeczywiste jak i prognozowane przepływy pieniężne. Dzięki śledzeniu terminów zapadalności aktywów i zobowiązań finansowych następuje ich odpowiednie dopasowanie i tym samym odpowiednie utrzymywanie sald środków pieniężnych. Grupa usług banków, w których posiada otwarte linie kredytowe. Zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne jest na bieżąco monitorowane. Celem Grupy jest zapewnienie takiego poziomu finansowania, który jest wystarczający z punktu widzenia realizowanej działalności.
Ryzyko płynności jest dokładnie analizowane również w odniesieniu do prowadzonej działalności hedgingowej. W przypadku limitów na transakcje zabezpieczające spółki Grupy starają się posiadać wysokie limity adekwatne do zawieranych transakcji, tak by w razie ujemnej wyceny wartości godziwej posiadanych transakcji nie wnosić depozytów zabezpieczających.

Według najlepszej oceny Zarządu, potencjalnym ryzykiem dla zachowanie płynności spółki może być sytuacja na rynkach finansowych. Negatywny wpływ na płynność mógłby mieć także gwałtowny wzrost cen metali na giełdach światowych, wymuszający większe zaangażowanie kapitału obrotowego dla realizacji ilościowych celów sprzedażowych.
Spółki w chwili obecnej posiadają wystarczający potencjał do zaciągnięcia nowych kredytów. Mimo niepewności rynkowej sektor bankowy zwiększył swoją aktywność, szczególnie w zakresie podmiotów o lepszej, stabilniejszej kondycji finansowej.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP