Perspektywy rozwoju

Celem przyjętym przez Grupę Kapitałową Impexmetal jest umacnianie wysokiej pozycji rynkowej w sektorze metali nieżelaznych poprzez systematyczny wzrost sprzedaży, rozszerzanie oferty asortymentowej i zmianę struktury sprzedaży.

Celem przyjętym przez Grupę Kapitałową Impexmetal jest umacnianie wysokiej pozycji rynkowej w sektorze metali nieżelaznych poprzez systematyczny wzrost sprzedaży, rozszerzanie oferty asortymentowej i zmianę struktury sprzedaży w kierunku wzrostu udziału produktów o wyższych marżach. Efektem tego powinien być wzrost majątku i rentowności spółek a tym samym wzrost wartości dla ich akcjonariuszy w długim okresie.

Krótkoterminowe działania i plany rozwojowe koncentrują się na zakończeniu prowadzonych w spółkach Grupy Kapitałowej inwestycji i maksymalizacji ich efektów, a także na kontynuacji procesów restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej w związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi.

Obecnie w Hucie Aluminium Konin (Impexmetal S.A.) jest realizowany projekt rozwojowy o łącznej kwocie ca 40 mln dotyczący głównie rozbudowy mocy w zakresie najbardziej marżowych blach cienkich. Przewidywany termin zakończenia projektu planowany jest na I  kwartał  2014 rok.

W przypadku WM „Dziedzice” S.A. podjęte działania ukierunkowane są na obniżkę kosztów materiałowych i  kosztów stałych wytwarzania wyrobów oraz zapewnienie stabilnych warunków dostaw surowca. Celem polityki Zarządu Spółki jest uzyskanie trwałej rentowności.

Hutmen S.A. podejmuje zdecydowane działania w celu uzyskania trwałej rentowności sprzedaży. Jest to realizowane poprzez następujące działania:

 • rozwój produkcji wyrobów miedzianych i wyrobów niszowych;
 • obniżkę kosztów przerobu i kosztów ogólnego zarządu;
 • zwiększenie uzysku materiałowego,
 • sprzedaż zbędnego majątku nieprodukcyjnego w spółkach GK Hutmen,
 • wynajem i dzierżawę zbędnych powierzchni produkcyjnych i biurowych, z uwzględnieniem działań zmierzających do zmiany przeznaczenia terenu Hutmen S.A. na realizację zabudowy z infrastrukturą handlowo-usługową i mieszkaniową.

W dalszej perspektywie możliwości daleszego rozwoju związane są z przeniesieniem produkcji brązów aluminiowych oraz wybranych wyrobów z miedzi do WM „Dziedzice” S.A.

W spółce Baterpol S.A. planowane jest wprowadzenie nw. zmian operacyjnych i  organizacyjnych w stosunku do 2012 roku,
w tym

 • dalszy wzrost udziału w rynku skupu złomu akumulatorowego
 • dalsze dostosowywanie do obowiązujących przepisów w celu ograniczania zagrożeń kontynuacji działalności,
 • udoskonalenie procesu produkcji stopów oczekiwanych przez odbiorców.

Celem strategicznym dla ZM Silesia S.A. w 2013 roku jest:

W przypadku Oddziału Silesia:

 • wdrożenie do produkcji blachy patynowanej cynkowo-tytanowej w kolorze czarnym;
 • zwiększania sprzedaży nowych asortymentów drutu, 
 • ciągłe doskonalenie jakości produkowanych wyrobów;
 • zwiększanie wolumenu i masy zysku na sprzedaży towarów i materiałów (system rynnowy, cynk Z1);
 • działania optymalizacyjne w zakresie kosztów operacyjnych.

W przypadku Oddziału Huta Oława wśród celów na 2013r. należy wymienić:

 • wzrost wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych;
 • rozwój sprzedaży tlenków cynku granulowanego;
 • optymalizację kosztów wytwarzania wyrobów.

Rozwój FŁT Polska  Sp. z o.o. nakierunkowany jest na przekształcenie grupy łożyskowej z działalności handlowej na działalność produkcyjną.. Dodatkową szansą, która umocni markę FŁT będzie rozszerzenie sprzedaży na tzw. rynki wschodzące: Chiny, Indie, Brazylię.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP