Zasady zarządzania finansami

Grupa współpracuje z kilkoma polskimi bankami ale też prowadzi rozmowy z innymi instytucjami finansowymi celem optymalizacji kosztowej w zakresie finansowania działalności.

Grupa prowadzi aktywną politykę zarządzania zasobami finansowymi. Struktura organizacyjna pionów finansowych spółek z Grupy dostosowana jest ściśle do specyfiki każdej z firm. Grupa prowadzi strategię ciągłej poprawy struktury finansowania. Grupa współpracuje z kilkoma polskimi bankami ale też prowadzi rozmowy z innymi instytucjami finansowymi celem optymalizacji kosztowej w zakresie finansowania działalności.
Ze względu na charakter i wielkość Grupy na bieżąco prowadzony jest w formie raportu monitoring płynności finansowej na okres trzech tygodni do przodu.

Spółki z Grupy Kapitałowej obsługuje dług odsetkowy bez opóźnień zarówno w zakresie spłaty kapitału jak i odsetek. Impexmetal SA prowadzi ciągły monitoring należności przeterminowanych w zakresie całej Grupy Kapitałowej. Jest to istotne ze względu na fakt, iż często odbiorcami firm z Grupy Kapitałowej są ci sami klienci, co może powodować kumulację należności w przeterminowaniu na poziomie Grupy – mierzenie ryzyka na klienta.

Spółki na bieżąco monitorują cykl rotacji kapitału obrotowego i dążą do skrócenia terminów płatności należności oraz równocześnie wydłużenia spłaty zobowiązań. Niestety proces ten jest niełatwy do przeprowadzenia szczególnie w zakresie dostawców kluczowych surowców. Spółki prowadzą aktywną politykę zarządzania ryzykiem finansowym jak i zmienności cen surowców. Większość spółek z Grupy wprowadziła politykę zarządzania ryzykiem zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą. Spółki Polityka ta reguluje zasady stosowania zabezpieczeń w odzwierciedleniu strony fizycznej prowadzonej działalności handlowej. Impexmetal  S.A. monitoruje w ramach Grupy w cyklu tygodniowym ilość i wielkość otwartych pozycji zarówno na rynku walutowym jak i rynku metali oraz w cyklu miesięcznym wycenę ww. pozycji.

Zobowiazania finansowe
  2011 2012
Kredyty i pożyczki 361 745 340 057
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 299 280
Pochodne instrumenty finansowe 8 549 4 474
Zobowiązania handlowe 207 216 187 145
Razem 577 809 531 956

Przychody odsetkowe

Ujęte w 2012 roku w rachunku zysków i strat przychody odsetkowe z aktywów finansowych

  okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Odsetki z tytułu udzielonych pożyczek 6 627 6 759
Odsetki od obligacji Boryszew S.A.  6 978 6 910
Odsetki od innych papierów wartościowych - -
Razem 13 605 13 669

Oprocentowane zobowiązania finansowe (wg terminów wymagalności)

Wg stanu
na 31/12/2012
<1 m-ca 1-3 m-cy 3-12 m-cy 1-3 lata 3-5 lat >5 lat razem
Oprocentowanie stałe - - - - - - -
Oprocentowanie zmienne 33 174 20 795 283 192 1 521 1 000 375 340 057
Kredyty (razem z factoringiem) 33 174 20 564 282 672 521 - - 336 931
Pożyczki - 231 520 1 000 1 000 375 3 126
Obligacje - - - - - - -
Razem 33 174 20 795 283 192 1 521 1 000 375 340 057
Wg stanu
na 31/12/2011
<1 m-ca 1-3 m-cy 3-12 m-cy 1-3 lata 3-5 lat >5 lat razem
Oprocentowanie stałe - - - - - - -
Oprocentowanie zmienne 23 746 9 822 212 835 113 467 1 000 875 361 745
Kredyty (razem z factoringiem) 23 746 9 592 212 142 112 217 - - 357 697
Pożyczki - 230 693 1 250 1 000 875 4 048
Obligacje - - - - - - -
Razem 23 746 9 822 212 835 113 467 1 000 875 361 745

Koszty odsetkowe

Ujęte w 2012 roku w rachunku zysków i strat koszty odsetkowe z aktywów finansowych

  okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
odsetki z tytułu kredytów 16 013 16 549
odsetki z tytułu factoringu  4 340 5 383
odsetki z tytułu pożyczek 111 179
Razem 20 464 22 111

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  13/12/2012 31/12/2011
Stan na początek okresu 49 169
zwiększenia 68 5
zmniejszenia 49 125
Stan na koniec okresu 68 49

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP