Informacje dla akcjonariuszy

Debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych nastąpił 24.06.1997 r. W styczniu 2005 r. zakończony został proces prywatyzacji poprzez sprzedaż 31,5 % akcji Impexmetal S.A. spółce Boryszew S.A.

Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2012r.

Akcjonariusz      Liczba akcji           % kapitału    Liczba głosów             % głosów
Grupa Boryszew 102 000 000 51,00% 102 000 000 51,00%
ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne 16 105 263 8,05% 16 105 263 8,05%
Pozostali akcjonariusze 75 562 030 37,78% 75 562 030 37,78%
Impexmetal S.A. (*) 6 332 707 3,17% 6 332 707 3,17%
Razem: 200 000 000 100,00% 200 000 000 100,00%
(*)Akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych. Impexmetal S.A. z akcji własnych nie wykonuje prawa głosu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Kurs akcji Impexmetal S.A. w 2012 r.

wykres akcji

Pobierz dane w exelu

Skup akcji własnych

Realizując program nabywania akcji własnych przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. uchwałą nr 8 w dniu 15 listopada 2010 r., Spółka Impexmetal S.A. od dnia 01 stycznia 2012r., do dnia 31.12.2012r., nabyła w transakcjach pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 6 332 770 akcji dających 6 332 770 głosów, co stanowi 3,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Emisja akcji

W okresie od 1 stycznia 2012r. do dnia zatwierdzenia sprawozdania do publikacji Impexmetal S.A. nie przeprowadzał ani nie informował o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP