7. Przychody ze sprzedaży

    okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Działalność kontynuowana    
Przychody ze sprzedaży produktów 2 113 878 2 229 101
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 460 959 556 819
Przychody ze świadczenia usług 21 456 20 197
Przychody ze sprzedaży ogółem 2 596 293 2 806 117

Pobierz excel

Spółki Grupy zabezpieczają część przychodów ze sprzedaży związanych z ryzykiem zmiany cen surowców oraz zmiany kursu walutowego. W 2012 roku podane wyżej przychody ze sprzedaży obejmują efektywną część instrumentów pochodnych, wykorzystywanych jako zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych w kwocie 7 129 tys. zł, i odpowiednio w 2011 roku efektywna część zabezpieczeń wynosiła (5 598) tys. zł.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP