4. Oświadczenie Zarządu o zgodności zasad rachunkowości

Zarząd Impexmetal S.A. w osobie Pani Małgorzaty Iwanejko Prezes Zarządu oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że sprawozdanie to odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Impexmetal. Zarząd potwierdza, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń
i ryzyk.

 

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP