Aluminium

Dla Segmentu Aluminium rynek krajowy pozostaje kluczowym rynkiem ze względu na silną pozycję Zakładu Huta Aluminium Konin.

a) Przedmiot działalności

W skład Segmentu Aluminium wchodzą podmioty: Huta Aluminium Konin (Impexmetal SA) oraz Symonvit Ltd.

Zakład Huta Aluminium Konin należący do Impexmetal S.A. jest liderem na rynku polskim w zakresie standardowych wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów.

Głównymi produktami w Segmencie Aluminium są:

  • blachy i taśmy (gorącowalcowane i zimnowalcowane) – stosowane w przemyśle elektrotechnicznym, chemicznym, samochodowym i budownictwie,
  • blachy i taśmy cienkie – stosowane do produkcji chłodnic, nakrętek do butelek, tacek, żaluzji okiennych i listew budowlanych

Największe zastosowanie produkty aluminiowe Grupy znajdują w motoryzacji, budownictwie, w przemyśle elektrotechnicznym oraz do produkcji opakowań.

b) Sprzedaż i rynki zbytu

Sprzedaż ilościową oraz przychody ze sprzedaży Segmentu Aluminium w roku 2012 i 2011 przedstawia poniższe zestawienie:

Spółka Asortyment Ilość [T] Wartość [TPLN]
    2012 2011 2012 2011
Impexmetal (Zakład Huta Aluminium Konin)          
  Wyroby gorąco walcowane 3 960 3 096 37 579 30 788
  Wyroby zimno walcowane 47 818 48 773 493 862 551 323
  Wyroby cienkie 20 980 19 921 246 068 236 261
  Pozostałe     50 519 38 158
  Razem 72 758 71 791 828 028 856 529
Symonvit       2 930  
Razem Segment Aluminium   72 758 71 791 830 958
856 529

Rok 2012 zakończył się dla Segmentu Aluminium nieznacznie wyższym poziomem sprzedaży w ujęciu ilościowym. Należy podkreślić fakt, że w 2012 roku zmieniła się korzystnie struktura sprzedaży. Zanotowano wyższy poziom sprzedaży wyrobów cienkich, które sprzedawane są z najwyższymi marżami handlowymi. Aktualnie trwa proces inwestycyjny, dzięki któremu moce produkcyjne zwiększą się o 10 tys. ton.   

Główne kierunki sprzedaży w Segmencie Aluminium w latach 2012 -2011 przedstawiono w poniższej tabeli:

w mln zł 2012 2011
Przychody ze sprzedaży, w tym: 831,0 856,5
Kraj (Polska) 406,7 428,7
Niemcy 128,4 106,5
Czechy 62,5 61,8
Francja 45,6 39,1
Ukraina 29,9 26,6
Finlandia 25,6 26,4
Szwecja 20,7 25,7
Węgry 13,9 31,3
Słowenia 10,6 4,2
Norwegia 10,5 6,8
Pozostałe 76,5 99,5
Export 51,1% 50,0%

Dla Segmentu Aluminium rynek krajowy pozostaje kluczowym rynkiem ze względu na silną pozycję Zakładu Huta Aluminium Konin, który jest jedynym w Polsce producentem wyrobów walcowanych. W 2012 roku udział sprzedaży w rynku krajowym wyniósł 53%. Rynek polski jest  kluczowym rynkiem ze względu na duży udział klientów końcowych, którzy są klientami lojalnymi i gwarantują stabilność sprzedaży w długim horyzoncie czasowym.

Sprzedaż na rynku eksportowym wyniosła w 2012 roku 47%. Największym rynkiem sprzedaży eksportowej dla Segmentu Aluminium jest rynek niemiecki, gdzie zanotowano w 2012 roku 20% wzrost sprzedaży.

c) Udział w rynku

Rynek aluminiowych wyrobów walcowanych szacowany jest na ok 20 mln ton na świecie oraz 4 mln ton dla Europy. Udział Huty Aluminium Konin w światowym rynku jest szacowany na 0,4% natomiast udział w rynku europejskim 2%. Faktyczny udział w ramach produktów oferowanych przez Hutę jest znacznie wyższy, ponieważ oferta Huty nie obejmuje wszystkich wyrobów walcowanych dostępnych na rynku. 

d) Konkurencja

Na rynkach obsługiwanych przez Hutę Aluminium Konin występują różne grupy konkurencji. Można je podzielić ze względu na położenie geograficzne, skalę działalności czy poziom technologiczny. Z uwagi na geograficzną strukturę sprzedaży, główną konkurencją są podmioty operujące w Europie. Znaczenie pozostałych rynków geograficznych jest marginalne i pojawia się w okresach korzystnych relacji kursowych.

Największymi producentami operującymi na rynku europejskim są:

  • światowe koncerny: ALCOA, ALCAN, NOVELIS, ALERIS, SAPA, HYDRO.

Są to liderzy w zakresie technologii którzy posiadają uznaną markę. Firmy te posiadają własne źródła surowców i cechują się specjalizacją produkcyjną w poszczególnych zakładach. Oferują kompleksową ofertę w zakresie produktów aluminiowych walcowanych, wyciskanych, odlewanych. Dodatkowo ofertę uzupełniają o wyroby lakierowane, laminaty aluminiowe i kompozyty budowlane.

  • niezależne firmy z Europy Środkowej: ALINVEST, IMPOL, ELVAL, ALCOMET, ALRO, TLM, AMAG oraz firmy z Turcji: ASSAN, PMS, TEKNIK.

Wymienione firmy reprezentują zróżnicowany poziom technologiczny oraz,  podobnie jak Huta Aluminium Konin, oferują szeroki mix produktowy w ramach jednego zakładu.

e) Surowce i źródła zaopatrzenia

Podstawowymi surowcami do produkcji w Segmencie Aluminium  są gąski i bloki aluminiowe oraz złomy aluminium, które są  nabywane w imporcie (czysty metal, stopy) lub w kraju (złomy).

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP