Cynk i ołów

Udział sprzedaży krajowej w Segmencie Cynku i Ołowiu w 2012 roku pozostał na tym samym poziomie co w roku ubiegłym i wyniósł 70%. Zmianie uległy kierunki eksportu, zmniejszył się udział sprzedaży do Niemiec, a zwiększył do Włoch.

a) Przedmiot działalności

Segment Cynk i Ołów składa się z producentów: Baterpol S.A., ZM Silesia S.A.

Każda ze spółek działa na różnych rynkach produktowych. Baterpol S.A. zajmuje się recyklingiem akumulatorów oraz przetwórstwem ołowiu. ZM Silesia S.A. zajmuje się przetwórstwem cynku i ołowiu.

Podstawowymi produktami tego segmentu są:

 • ołów rafinowany i stopowy – służący głównie do produkcji akumulatorów,
 • blacha cynkowa i cynkowo-tytanowa na pokrycia dachowe i obróbki blacharskie,
 • anody cynkowe stosowane w galwanotechnice,
 • drut cynkowy i cynkowo-aluminiowy stosowany w metalizacji natryskowej,
 • stopy odlewnicze dla hutnictwa
 • tlenki cynku – zastosowanie w przemyśle oponiarskim, farmaceutycznym i paszowym,
 • tlenki ołowiu – zastosowanie w akumulatorach.

Produkty tego segmentu znajdują zastosowanie głównie w produkcji akumulatorów, w budownictwie, przemyśle gumowym, galwanotechnice i hutnictwie.

b) Sprzedaż i rynki zbytu

Sprzedaż ilościową oraz przychody ze sprzedaży Segmentu Cynk i Ołów w roku 2012 i 2011 przedstawia poniższe zestawienie:

Spółka Asortyment Ilość [T] Wartość [TPLN]
    2012 2011 2012 2011
Baterpol*          
  Ołów i stopy 34 527 32 041 247 312 242 954
  Wyroby z ołowiu 751 829 14 906 16 238
  Produkty uboczne     5 056 5 247
  Usługi przerobu 2 725 1 796 4 792 3 208
  Pozostałe    2 312 3 048
  Razem 38 003 34 666 274 378 270 695
ZM Silesia (Oddział Silesia)          
  Blachy 9 465 8 225 85 421 75 699
  Anody 1 615 3 560 12 369 32 432
  Drut 1 967 277 19 860 3 599
  Stopy 1 386 601 10 003 4 535
  Pozostałe 1 1 11 649 30 350
    14 434 12 664 139 302 146 615
ZM Silesia (Oddział Oława)          
  Tlenki cynku i ołowiu 21 585 23 853 150 907 175 258
  Pozostałe 39 28 12 154 3 968
  Razem 21 624 23 881 163 061 179 226
Razem Segment Cynk i Ołów  74 061 71 211 576 741 596 536
* Baterpol - produkty uboczne dot. polipropylenu oraz siarczanu sodu

Rok 2012 zakończył się dla Segmentu Cynk i Ołów  sprzedaż ilościową  wyższą o 4% tj.  o 2,8 tys. ton w stosunku do roku ubiegłego. Wszystkie podmioty, poza Oddziałem Oława uzyskały wyższą sprzedaż ilościową.

Główne kierunki sprzedaży w Segmencie Cynk i Ołów w latach 2012 -2011 przedstawiono w poniższej tabeli:

w mln zł                                                         2012 2011
Przychody ze sprzedaży, w tym:                           578,8 596,5
Kraj (Polska)                                              
402,8 415,1
Niemcy                                        58,8 66,9
Włochy                                                      35,7 17,3
Francja                                             19,2 22,0
Czechy                                   10,8 11,9
Korea Pd                                                    8,7 8,7
Austria                                                   7,2 12,2
Wielka Brytania                                             5,6 0,3
Cypr                                                           5,6 5,8
Litwa                                                           5,5 5,9
Pozostałe                                                 18,9 30,3
Eksport jako % sprzedaży łącznej          30,40% 30,40%

Udział sprzedaży krajowej w Segmencie Cynku i Ołowiu w 2012 roku pozostał na tym samym poziomie co w roku ubiegłym i wyniósł 70pp. Zmianie uległy kierunki eksportu, zmniejszył się udział sprzedaży do Niemiec, a zwiększył do Włoch. 

c)  Udział w rynku

Udziały w rynku w Segmencie Cynku i Ołowiu należy rozpatrywać w podziale na asortymenty ze względu na ich odmienne zastosowanie i grupy odbiorców.

Udziały Segmentu Cynku i Ołów na rynku europejskim w rozbiciu na asortymenty w 2012 roku są szacowane na:

 • rynek ołowiu i stopów  - około 3 %,
 • rynek blachy cynkowo – tytanowej  - około 5%,
 • rynek drutu cynkowego - około %,
 • rynek tlenków cynku i ołowiu - około 18%.                 

Udział Segmentu Cynku i Ołowiu na rynku krajowym  w rozbiciu na asortymenty w 2012 roku:

 • rynek ołowiu i stopów – około 29%,
 • rynek blachy cynkowo – tytanowej  - około 45%,
 • rynek drutu cynkowego - około 82%,
 • rynek stopów odlewniczych cynku - około 10%,
 • rynek anod cynkowych - około 35%,

d) Konkurencja

Do konkurencji zagranicznej rynku blach i taśm cynkowo-tytanowych zalicza się dwie najbardziej liczące się firmy – Rheinzink i VM Zinc, których właścicielami są odpowiednio firmy Grillo i Umicore.

Na rynku krajowym najważniejszym konkurentem dla ołowiu i stopów jest Orzeł Biały. Pozostałymi dwoma konkurentami na rynku są Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” SA oraz KGHM Polska Miedź SA, które dysponują ograniczoną ofertą asortymentową, a produkcja ołowiu jest w wypadku tych dwóch firm „zajęciem dodatkowym”, prowadzonym niejako przy okazji pierwszoplanowej działalności.

e) Surowce i źródła zaopatrzenia

Segment Cynku i Ołowiu  kupuje głównie złom akumulatorowy, cynk i ołów. Ww. surowce kupowane są głównie w kraju.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP