Miedź

Najważniejszymi rynkami zbytu dla wyrobów segmentu miedziowego jest budownictwo, przemysł elektroniczny, elektrotechniczny, metalurgiczny oraz mennice.

a) Przedmiot działalności

W Segmencie Miedzi Grupa posiadała dwóch kluczowych producentów: Hutmen S.A. oraz WM Dziedzice S.A., którzy działają na częściowo pokrywających się rynkach.

Najważniejszymi wyrobami tego Segmentu są:

 • pręty i druty z miedzi i stopów miedzi - dla budownictwa, przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego,
 • rury miedziane instalacyjne - na potrzeby budownictwa oraz rury ogólnego przeznaczenia,
 • rury ze stopów miedzi dla przemysłu energetycznego, stoczniowego i ciepłownictwa,
 • taśmy z  mosiądzów i brązów - dla budownictwa, przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego,
 • krążki na potrzeby przemysłu monetarnego.

Najważniejszymi rynkami zbytu dla wyrobów segmentu miedziowego jest budownictwo, przemysł elektroniczny, elektrotechniczny, metalurgiczny oraz mennice.

b) Sprzedaż i rynki zbytu

Ilość i wartość Segmentu Miedź przedstawiono w roku 2012 i 2011 przedstawia poniższe zestawienie:

Spółka Asortyment Ilość [T] Wartość [TPLN]
    2012 2011 2012 2011
Hutmen          
  Stopy odlewnicze 3 588 4 274 77 850 91 588
  Druty, pręty i profile z miedzi 3 848 4 560 118 329 139 143
  Rury z miedzi 4 970 6 033 154 228 184 881
  Pręty i rury z brązu 639 639 21 873 22 139
  Pręty i rury z mosiądzu 2 13 43 397
  pozostałe     32 494 18 192
  Razem 13 046 15 518 404 817 456 340
WM Dziedzice Pręty          
  Pręty 12 343 13 088 247 954 257 282
  Rury 3 398 3 370 89 942 87 404
  Taśmy 1 428 1 528 37 960 41 867
  Krążki i klucze 2 357 2 630 66 963 80 633
  Pozostałe 4 496 3 859 24 453 24 282
  Razem 24 022 24 475 467 272 491 468
Razem Segment Miedź   37 068 39 993 872 089 947 808

Rok 2012 zakończył się dla Segmentu Miedzi niższym poziomem sprzedaży ilościowej. Największy spadek sprzedaży nastąpił w spółce Hutmen S.A co było efektem wysokich cen miedzi. Klienci zmniejszali swoje potrzeby zakupowe i nie tworzyli wysokich stanów magazynowych. Zależność wielkości konsumpcji od cen miedzi szczególnie widoczna jest w przypadku rur miedzianych, gdyż nabywcy wybierają tańsze materiały substytucyjne - np. rury instalacyjne z tworzyw sztucznych. Kolejnym istotnym czynnikiem decydującym o poziomie cen oprócz rosnących cen miedzi na LME była agresywna polityka cenowa konkurencji zagranicznej.

Główne kierunki sprzedaży w Segmencie Miedzi w latach 2012 -2011 przedstawiono w poniższej tabeli:

w mln zł                                                            2012 2011
Przychody ze sprzedaży, w tym:                             872,1 947,8
Kraj (Polska)                                 
452,3 466,1
Niemcy                              176,7 220,4
Czechy                                   62,7 69,7
Słowacja                                33,6 10,5
USA                                                  32,9 29,9
Włochy                                                17,8 9,6
Wielka Brytania                                      11,6 16,4
Dania                                               10,0 6,7
Ukraina                                             9,7 38,9
Węgry                                                      9,5 7,8
Pozostałe                                       55,3 71,7
Eksport jako % sprzedaży łączne   48,1% 50,8%

W 2012 roku w Segmencie Miedzi nastąpiła zmiana kierunków sprzedaży. Kierunek krajowy stał się rynkiem dominującym z udziałem 52%.  Wzrost rynku krajowego o 3% nastąpił pomimo zaprzestania współpracy z niektórymi firmami handlowymi, zwłaszcza w zakresie usług przerobowych.

Sprzedaż eksportowa jest niższa, zwłaszcza na rynku niemieckim, na skutek m.in. silnej konkurencji cenowej ze strony dużych producentów niemieckich.  

c) Udział w rynku

Udziały w rynku w Segmencie Miedzi należy rozpatrywać w podziale na asortymenty przede wszystkim ze względu na ich odmienne zastosowanie i grupy odbiorców.

Spółki Segmentu Miedzi zajmują pozycję niewielkiego dostawcy  na rynku europejskim  w 2012 roku. Największy udział w rynku europejskim wyniósł około 3% dla asortymentu prętów i profili miedzianych. Na światowych rynkach udział Segmentu Miedzi jest znikomy i nie przekracza 1%.

Udział asortymentów Segmentu Miedzi w rynku krajowym  w rozbiciu na asortymenty w 2012 roku wynosił:

 • rynek brązów odlewniczych - około 80%,
 • rynek prętów Ms - około 51%
 • rynek miedzianych rur instalacyjnych - około 44%,
 • rynek rur Ms - około 44%
 • rynek taśm Ms - około 12%
 • rynek profili Ms Ms - około 14%
 • rynek  prętów i profili miedzianych - około 10%,

d) Konkurencja

Do konkurencji zagranicznej w Segmencie Miedzi zalicza się takie światowe koncerny jak:

KM Europa Metal AG - największy światowy producent wyrobów w branży metali nieżelaznych. Roczna     produkcja wynosi ponad 600 tys. ton wyrobów z miedzi i stopów miedzi,

Wieland AG - niemiecka firma, specjalizująca się w produkcji wyrobów z metali nieżelaznych i posiadająca na świecie 9 fabryk produkcyjnych. Produkuje ok. 500 tys. ton wyrobów z miedzi i jej stopów,

Eredi Gnutti S.p.A. – koncern włoski, który produkuje pręty mosiężne, wyroby walcowane w postaci taśm, blach i krążków z miedzi i mosiądzu,

MKM–- niemiecki producent półwyrobów z miedzi i jej stopów (druty, rury, płaskowniki, pręty, taśmy, blachy).

Do krajowej konkurencji zalicza się:

Walcownia Metali Nieżelaznych Gliwice-Łabędy – produkuje taśmy i blachy miedziane, mosiężne oraz brązowe; mosiądze i brązy odlewnicze. Zdolności produkcyjne firmy są na poziomie 4,6 tys. ton/rok. Na rynku krajowym firma sprzedaje ok. 800 ton blach i taśm mosiężnych.

Huta „Będzin” S.A. – spółka znajdująca się w upadłości. Produkowała rury miedziane ciągnione ogólnego przeznaczenia, rury mosiężne oraz inne wyroby w tym pręty mosiężne. Część zakładu produkująca rury mosiężne i miedziane została kupiona przez firmę Motor-Energy, która produkuje rury mosiężne i miedziane. W zakresie rur mosiężnych roczna produkcja wyniosła około 100 ton.

e) Surowce i źródła zaopatrzenia

Głównymi surowcami w Segmencie Miedzi są złom miedziany, mosiężny oraz katody miedziane. Ww. surowce są  nabywane głównie na rynku krajowym i uzupełniane zakupami z importu.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP