10. Pozostałe przychody operacyjne

  okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 013 298
Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów, z tego: 16 239 4 634
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych 8 194 1 439
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności handlowych i pozostałych 6 746 2 656
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów 1 299 539
Rozwiązanie rezerw 915 4 626
Otrzymane odszkodowania  1 395 636
Dywidendy 600 608
Dotacje 507 1 020
Przychody z likwidacji środków trwałych 3 428 1 657
Nadwyżki inwentaryzacyjne 559 1 197
Przychody z odzysku złomowanego majątku obrotowego 724 949
Pozostałe przychody  2 309 2 556
Razem 28 689 18 181

Pobierz excel

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP