11. Pozostałe koszty operacyjne

  okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 109 230
Aktualizacja wartości aktywów, z tego: 10 907 11 548
- utworzenie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych 5 380 -
- utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności handlowych i pozostałych 3 798 8 388
- utworzenie odpisu aktualizującego wartość zapasów 1 729 2 307
- odpis wartości firmy - 195
- odpis aktualizujący pozostałe aktywa - 658
Utworzenie rezerw 2 367 2 995
Koszty likwidacji zapasów 1 166 1 618
Niedobory inwentaryzacyjne 6 778
Koszty likwidacyjne 1 850 -
Pozostałe koszty 3 195 5 782
Razem 19 600 22 951

Pobierz excel

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP