13. Przychody finansowe

  okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Przychody z tytułu odsetek 18 894 17 542
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych 1 617 9 855
Zyski z pochodnych instrumentów finansowych 14 998 9 135
Zysk ze zbycia aktywów finansowych (*) 3 066 281
Aktualizacja wartości inwestycji - -
Pozostałe przychody finansowe 1 008 1 394
Razem 39 583 38 207
(*) Zysk ze zbycia aktywów finansowych w 2012 roku dotyczy przede wszystkim likwidacji udziałów spółki zależnej Temer Sp. z o.o.

Pobierz excel

Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych zostały skorygowane o zmianę wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w części efektywnej zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym. Kwota korekty wynosi w 2012 roku
4 025 tys. zł i odpowiednio 5 858 tys. zł w 2011 roku.

 

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP