14. Koszty finansowe

  okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Koszty z tytułu odsetek 20 637 21 777
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych 7 815 10 440
Straty z pochodnych instrumentów finansowych 8 209 14 975
Aktualizacja wartości inwestycji 1 23
Strata ze zbycia inwestycji 19 -
Pozostałe koszty finansowe 2 523 6 396
Razem 39 204 53 611

Pobierz excel

Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych zostały skorygowane o zmianę wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w części efektywnej zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym. Kwota korekty wynosi (5 648) tys. zł w 2011 roku
i odpowiednio (2 382)  tys. zł w 2011 roku.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem  finansowym nie wystąpiły koszty finansowania zewnętrznego, które winny być aktywowane.

 

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP