15. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej
okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Skonsolidowany zysk (strata) brutto  79 491 126 618
Ustawowa stawka podatkowa (średnioważona) 18,72% 18,99%
Podatek według ustawowej stawki 14 881 24 045
Efekt podatkowy trwałych różnic pomiędzy zyskiem / stratą przed opodatkowaniem a podstawą opodatkowania (5 002) (2 542)
Wykorzystanie strat podatkowych z poprzednich okresów (3 079) (7 910)
Rozpoznanie aktywa na podatek odroczonego od strat podatkowych z poprzedniego okresu - 787
Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy - (63)
Nie rozpoznanie aktywa na podatek odroczony (392) 1 073
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat 6 408 15 390
Bieżący podatek dochodowy 669 3 160
Odroczony podatek dochodowy 5 739 12 230
Efektywna stawka podatkowa 8,06% 12,15%

Pobierz excel

Podatek dochodowy bieżący  okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Skonsolidowany zysk (strata) brutto  79 491 126 618
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania, z tego: (76 181) (90 140)
- koszty niestanowiące kosztów podatkowych 18 536 13 813
- przychody niestanowiące przychodów podatkowych (54 232) (47 640)
- przychody stanowiące przychody podatkowe
(nie ujęte bezpośrednio w wyniku okresu)
15 250 19 743
- koszty stanowiące koszty podatkowe
(nie ujęte bezpośrednio w wyniku okresu)
(55 735) (76 056)
Dochód /(Strata) 3 310 36 478
Dochody zwolnione (dywidenda) (802) (927)
Rozliczenie straty podatkowej za poprzednie okresy (6 245) (40 732)
Dochód /(Strata) po uwzględnieniu odliczeń (3 737) (5 181)
Dochód do opodatkowania 6 601 17 963
Strata podatkowa (10 338) (23 144)
Podatek dochodowy bieżący według stawki podatkowej 1 197 3 509
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, obniżki podatku dochodowego 528 (349)
Podatek dochodowy bieżący, wykazany w rachunku zysków i strat 669 3 160

Pobierz excel

Podatek dochodowy odroczony ujęty w wyniku finansowym okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 6 786 13 017
Rozpoznanie podatku odroczonego z tytułu straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu (1 047) (787)
Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku
zysków i strat
5 739 12 230

Pobierz excel

Podatek dochodowy odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Dotyczący wyceny instrumentów zabezpieczających 973 (1 705)
Dotyczący wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży
i pozostałych aktywów
348  
Podatek dochodowy odroczony, wykazany w innych całkowitych dochodach 1 321 (1 705)

Pobierz excel

Zysk/strata podatkowa różni się od zysku/straty netto w rachunku zysków i strat w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które stanowią trwałe różnice. Podatek został wyliczony w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym, w Spółkach Grupy Kapitałowej Impexmetal.

Organy podatkowe w kraju zgodnie ze swoimi kompetencjami mogą przeprowadzić kontrole i weryfikować zapisy operacji gospodarczych ujęte w księgach rachunkowych w ciągu 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym złożono deklaracje/zeznanie podatkowe i ustalono wynik finansowy z działalności. Przy braku jednoznaczności przepisów podatkowych oraz stanowisk interpretacyjnych organów podatkowych, zjawiska te mogą obciążyć dodatkowym wymiarem podatku oraz odsetek i sankcji podatkowych.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP