16. Zysk przypadający na jedną akcję

 Sposób wyliczenia zysku na jedną akcję

Zysk na jedną akcję za 2012 roku obliczono jako stosunek zysku netto Spółki za okres 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2012 roku do średniej ważonej liczby akcji w tym okresie.

Średnia ważona liczba akcji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wynosi 193 801 912 sztuk, zmiana
w stosunku do 2011 roku wynika z wykupu akcji własnych w 2012 roku.

Zysk i średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku podstawowego przypadającego na jedną akcję:

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za rok obrotowy okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Z działalności kontynuowanej 70 207 107 018
Z działalności zaniechanej (13 739) (2 437)
Razem zysk netto przypadający jednostce dominującej za rok obrotowy 56 468 104 581
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku przypadającego na jedną akcję (szt.) 193 801 912 198 721 109

Pobierz excel

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (zł/akcję) okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Z działalności kontynuowanej 0,36 0,54
Z działalności zaniechanej (0,07) (0,01)
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję ogółem (zł/akcję) 0,29 0,53

Pobierz excel

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie nastąpiło rozwodnienie akcji.

 

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP