17. Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku

Propozycja podziału zysku jednostki dominującej za okres sprawozdawczy

Zarząd Spółki rekomenduje zysk za 2012 rok w wysokości 59 577 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Podział zysku jednostki dominującej za poprzedni okres sprawozdawczy

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Impexmetal S.A. podjętą w dniu 28 maja 2012 roku, zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 56 356 tys. zł przeznaczony został w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP