19. Nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej

Nieruchomości inwestycyjne 31/12/2012 31/12/2011
Stan na początek roku obrotowego 16 040 8 021
Zwiększenie 16 200 8 019
- nabycie gruntów inwestycyjnych - 8 019
- wycena i przekwalifikowanie gruntów w użytkowaniu wieczystym 8 030 -
- przekwalifikowanie ze środków trwałych 7 119 -
- wycena do wartości godziwej 1 051 -
Zmniejszenie  36 -
Nieruchomości inwestycyjne razem 32 204 16 040

Pobierz excel

Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło przychodów z czynszów lub/i utrzymywane są w ewidencji ze względu na spodziewany wzrost wartości. Składnikami inwestycji w nieruchomości Grupy są: budynki częściowo przeznaczone pod wynajem oraz grunty.  Nieruchomości inwestycyjne wyceniane
są na dzień bilansowy w wartości godziwej. Wszystkie nieruchomości inwestycyjne Grupy są jej własnością.

W spółce zależnej WM Dziedzice S.A. w dniu 30.10.2012 roku zaprzestano produkcji na Wydziale Odlewni DT. Uwolniony teren wraz z zabudowaniami został przeznaczony pod długoterminowy wynajem. Majątek związany
z infrastrukturą energetyczną został wydzierżawiony z możliwością sprzedaży, natomiast pozostały obszar objęty został projektem mającym na celu wynajęcie powierzchni gospodarczych i biurowych.

Dnia 27.12.2012 roku Zarząd podjął Uchwałę o przekształceniu nieruchomości w Nieruchomości inwestycyjne.
Na podstawie Uchwały dokonano przekształcenia środków trwałych i Prawa Wieczystego Użytkowania Gruntów (PWUG) Oddziału I Zakładu DT w Nieruchomości inwestycyjne z przeznaczeniem pod wynajem. Ujawniono w ewidencji bilansowej, wartość PWUG Oddziału I Zakładu DT, będących w ewidencji pozabilansowej a przeznaczonych pod wynajem, dokonano przekształcenia PWUG przy ulicy Kaniowskiej w Nieruchomości inwestycyjne z przeznaczeniem pod wynajem, ujawniono w ewidencji bilansowej, wartość PWUG przy ulicy Kaniowskiej będących w ewidencji pozabilansowych
a przeznaczonych pod wynajem.

Wyceny Nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej dokonano na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego.

Przekwalifikowanie ze środków trwałych i wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej w wysokości 16 200 tys. zł spowodowała zmniejszenie wartości netto środków trwałych w wysokości 7 119 tys. zł, które zostały przekwalifikowane do inwestycji, ujawnienie PWUG w bilansie w wysokości 8 030 tys. zł, które przed przekształceniem znajdowało się 
w zobowiązaniach pozabilansowych oraz spowodowało zwiększenie wartości netto środków trwałych wycenionych
do wartości godziwej w wysokości 1 051 tys. zł. Przekwalifikowanie i wycena do wartości godziwej wpłynęła
na zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych w wysokości 8 030 tys. zł oraz kapitał z wyceny pozostałych aktywów w wysokości 1 051 tys. zł.

Przychody z czynszów dotyczące nieruchomości inwestycyjnych wyniosły w 2012 roku 463 tys. zł i odpowiednio 204 tys. zł w 2011 roku.  Koszty związane bezpośrednio z wynajmowanymi nieruchomościami wyniosły w 2012 roku 1 166 tys. zł
i odpowiednio 342 tys. zł w 2011 roku. Wzrost kosztów w 2012 roku dotyczy przeprowadzonych remontów.

Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat okresu, w którym powstały.  Wycena nieruchomości inwestycyjnych sporządzona została przez niezależnego eksperta. Wartość rynkową nieruchomości określono w podejściu dochodowym, stosując metodę inwestycyjną, technikę kapitalizacji prostej netto, opartej na założeniu stabilności rocznego dochodu operacyjnego netto w dłuższej perspektywie czasu oraz posłużono się podejściem porównawczym, stosując metodę skorygowanej ceny średniej (oszacowanie wartości rynkowej według przeciętnych cen sprzedaży podobnych nieruchomości w okresie dokonania wyceny).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku nieruchomości inwestycyjne o wartości 1 800 tys. zł stanowią zabezpieczenie kredytów
oraz pożyczek i odpowiednio 1 800 tys. zł na 31 grudnia 2011 roku. Nie występują ograniczenia prawa do zbycia nieruchomości inwestycyjnej oraz przekazania przychodów i zysków z tego tytułu.

 

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP