20. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne (struktura własnościowa) 31/12/2012 31/12/2011
a) własne 9 670 10 132
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy - -
Wartości niematerialne razem 9 670 10 132

Pobierz excel

Wartości niematerialne (wg grup rodzajowych)
prace rozwojowe nabyte koncesje, patenty, licencje, oprogramowanie prawo wieczystego użytkowania gruntu (*) inne wartości niematerialne wartości niematerialne, razem
1 WARTOŚĆ POCZĄTKOWA LUB WYCENA          
Na dzień 1 stycznia 2011 14 361 9 335 6 380 3 709 33 785
a) zwiększenia
(z tytułu)
390 305 - 21 716
- nabycie 143 298 - - 441
- różnice kursowe z BO - 7 - 21 28
- pozostałe 247 - - - 247
b) zmniejszenia
(z tytułu)
- 1 - - 1
- sprzedaż i likwidacja - 1 - - 1
Na dzień 31 grudnia 2011 14 751 9 639 6 380 3 730 34 500
a) zwiększenia
(z tytułu)
905 488 - - 1 393
- nabycie 905 488 - - 1 393
- różnice kursowe z BO - - - - -
- pozostałe - - - - -
b) zmniejszenia
(z tytułu)
68 4 - 15 87
- sprzedaż i likwidacja 68 - - - 68
- różnice kursowe z BO - 4 - 15 19
Na dzień 31 grudnia 2012 15 588 10 123 6 380 3 715 35 806
2 UMORZENIE           
Na dzień 1 stycznia 2011 11 144 8 158 388 1 456 21 146
zmiany w roku obrotowym 2 115 454 74 354 2 997
- amortyzacja  2 115 447 74 333 2 969
- sprzedaż i likwidacja - - - - -
- różnice kursowe z BO - 7   21 28
Na dzień 31 grudnia 2011 13 259 8 612 462 1 810 24 143
zmiany w roku obrotowym 870 517 74 309 1 770
- amortyzacja  938 521 74 324 1 857
- sprzedaż i likwidacja -68 - - - (68)
- różnice kursowe z BO - (4) - (15) (19)
Na dzień 31 grudnia 2012 14 129 9 129 536 2 119 25 913
3 UTRATA WARTOŚCI          
Na dzień 1 stycznia 2011 - - 228 - 228
- zmniejszenia - - 3 - 3
Na dzień 31 grudnia 2011 - - 225 - 225
- zmniejszenia - - 2 - 2
Na dzień 31 grudnia 2012 - - 223 - 223
4 WARTOŚĆ NETTO           
Na dzień 1 stycznia 2011 3 217 1 177 5 764 2 253 12 411
Na dzień 31 grudnia 2011 1 492 1 027 5 693 1 920 10 132
Na dzień 31 grudnia 2012 1 459 994 5 621 1 596 9 670
Średni okres amortyzacji od 5 do
10 lat
od 5 do
10 lat
do 99 lat od 5 do
10 lat
-
(*) jest to zakupione prawo wieczystego użytkowania gruntu, natomiast prawo nabyte nieodpłatnie w drodze decyzji administracyjnych pozostaje w ewidencji pozabilansowej.

Pobierz excel

Amortyzacja aktywów niematerialnych ujmowana jest w rachunku zysków i strat.

Nakłady na prace badawcze i rozwojowe ujęte jako koszt okresu wyniosły w 2012 roku 226 tys. zł i odpowiednio 779 tys. zł w 2011r.

 

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP