23. Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej

  31/12/2012 31/12/2011
Aktywa z tytułu podatku odroczonego, z tego: 11 546 12 801
- odniesione na wynik finansowy 11 379 11 632
- odniesione na inne całkowite dochody 167 1 169
Kompensata z rezerwą z tytułu podatku odroczonego, z tego: (11 175) (11 940)
- odniesiona na wynik finansowy (11 008) (10 771)
- odniesiona na inne całkowite dochody (167) (1 169)
Nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z tego: 371 861
- odniesiona na wynik finansowy 371 861
- odniesiona na inne całkowite dochody - -

Pobierz excel

Kompensata rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego została przeprowadzona na poziomie Spółek. Kompensata nie jest przeprowadzana na poziomie Grupy.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego według tytułów na 31/12/2012  01.01.2012 (wg stawki 19%) Uznanie / (obciążenie) wyniku finansowego z tytułu zmiany stanu różnic przejściowych i straty podatkowej Zwiększenie / (zmniejszenie) kapitału własnego z tytułu zmiany stanu różnic przejściowych 31.12.2012 (wg stawki 19%)
- rezerwy na świadczenia pracownicze 1 145 113 - 1 258
- pozostałe rezerwy 1 382 266 - 1 648
- odpisy aktualizujące aktywa 5 925 (1 573) - 4 352
- wycena bilansowa aktywów 591 (160) 14 445
- wycena bilansowa zobowiązań - 71 - 71
- wycena instrumentów pochodnych 1 346 539 (1 016) 869
- niezrealizowane różnice kursowe 157 226 - 383
- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 27 21 - 48
- strata podatkowa 1 684 231 - 1 915
- pozostałe 544 13 - 557
Razem aktywa z tytułu podatku odroczonego 12 801 (253) (1 002) 11 546
Kompensata z rezerwą z tytułu podatku odroczonego (11 940)     (11 175)
Wartość bilansowa 861     371

Pobierz excel

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego według tytułów na 31/12/2011 01.01.2011 (wg stawki 19%) Uznanie/ (obciążenie) wyniku finansowego z tytułu zmiany stanu różnic przejściowych i straty podatkowej Zwiększenie/ (zmniejszenie) kapitału własnego z tytułu zmiany stanu różnic przejściowych 31.12.2011 (wg stawki 19%)
- rezerwy na świadczenia pracownicze 1 111 34 - 1 145
- pozostałe rezerwy 1 613 (231) - 1 382
- odpisy aktualizujące aktywa 5 073 852 - 5 925
- wycena bilansowa aktywów 920 (329) - 591
- wycena instrumentów pochodnych 594 (183) 935 1 346
- niezrealizowane różnice kursowe 324 (167) - 157
- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 25 2 - 27
- strata podatkowa 2 470 (786) - 1 684
- pozostałe 855 (311) - 544
Razem aktywa z tytułu podatku odroczonego 12 985 (1 119) 935 12 801
Kompensata z rezerwą z tytułu podatku odroczonego (10 949)     (11 940)
Wartość bilansowa 2 036     861

Pobierz excel

Nierozliczone straty podatkowe, na które nie utworzone zostało aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 57 245 tys. zł.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP