24. Należności oraz pozostałe aktywa długoterminowe

  31/12/2012 31/12/2011
Należności długoterminowe netto, w tym: 235 206
-   udzielone pożyczki - -
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów - 3
Stan na koniec roku obrotowego 235 209

Pobierz excel

Należności długoterminowe netto 31/12/2012 31/12/2011
Należności długoterminowe brutto 235 206
- odpisy aktualizujące wartość należności - -
Należności długoterminowe netto 235 206

Pobierz excel

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP