31/12/2012 31/12/2011
Materiały 128 093 115 076
Półprodukty i produkcja w toku 120 780 114 843
Produkty gotowe 109 208 86 576
Towary 27 541 34 020
Zaliczki na poczet dostaw 808 10 755
Zapasy netto  386 430 361 270
Odpisy aktualizujące wartość zapasów 12 249 18 599
Zapasy brutto 398 679 379 869

Pobierz excel

Wartość zapasów, które stanowią zabezpieczenie kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 103 238 tys. zł i odpowiednio w 2011 roku 108 199 tys. zł.

Utworzenie odpisów aktualizujących na zapasy wynika z porównania wartości bilansowej zapasów z ich wartością odzyskiwalną w drodze użytkowania lub sprzedaży. Odpisy tworzone są również na zapasy zalegające zgodnie z polityką rachunkowości Grupy. Odpis obciąża koszty danego okresu. Odwrócenie odpisów następuje w momencie ustania przyczyny utworzenia i jest zaliczany do przychodów danego okresu.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów zaliczone do kosztów w 2012 roku wynosiły 1 799 tys. zł i odpowiednio w 2011 roku 3 071 tys. zł.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP