26. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

  31/12/2012 31/12/2011
Należności z tytułu dostaw i usług 381 953 366 802
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
31 931 14 377
Należności dochodzone na drodze sądowej - -
Inne należności 7 498 13 756
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto 421 382 394 935
Odpisy aktualizujące wartość należności 33 229 38 561
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności brutto 454 611 433 496

Pobierz excel

Wartość należności stanowiących zabezpieczenie kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 98 966 tys. zł i odpowiednio
w 2011 roku 105 215 tys. zł.

Utworzenie odpisów aktualizujących na należności wynika z porównania wartości bilansowej tego składnika aktywów z wartością bieżącą przyszłych wpływów pieniężnych. Jeżeli wartość bilansowa należności przekracza wartość bieżącą wpływów to utworzony odpis obciąża koszty danego okresu. Ustanie przyczyny utworzenia odpisu aktualizującego na należności np. w sytuacji wpływu należności, na którą wcześniej utworzono odpis, powoduje jego odwrócenie i jest wykazywane jako przychód okresu.

Należności z tytułu dostaw i usług (netto) wg okresów spłaty 31/12/2012 31/12/2011
-  do 1 miesiąca 173 461 174 485
-  powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 142 592 125 147
-  powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 7 771 5 933
-  powyżej 6 miesięcy do 1 roku - -
-  powyżej 1 roku - -
-  należności przeterminowane 58 129 61 237
Należności z tytułu dostaw i usług netto 381 953 366 802
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 23 027 28 234
Należności z tytułu dostaw i usług brutto 404 980 395 036

Pobierz excel

Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane (netto) wg okresów spłaty 31/12/2012 31/12/2011
-  do 1 miesiąca 44 142 47 228
-  powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 9 109 8 336
-  powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 274 212
-  powyżej 6 miesięcy do 1 roku 3 581 1 379
-  powyżej 1 roku 23 4 082
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane netto 58 129 61 237
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 20 154 27 764
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane brutto 78 283 89 001

Pobierz excel

Związane z należnościami ryzyko kredytowe dla Grupy Kapitałowej Impexmetal związane jest z uwarunkowaniami rynkowymi, prowadzącymi do konieczności stosowania odroczonych terminów płatności. W Spółkach Grupy prowadzony jest monitoring wiarygodności kredytowej kontrahentów, do których kierowana jest sprzedaż towarów a także stosowane są różnego rodzaju zabezpieczenia w postaci m.in. gwarancji, akredytyw lub weksli. Większość spółek Grupy Kapitałowej Impexmetal ubezpiecza należności handlowe, co w znacznym stopniu ogranicza ryzyko kredytowe

Kwoty utworzonych odpisów na należności związane z ryzykiem kredytowym na dzień 31 grudnia 2012 roku:

  • odpisy aktualizujące należności handlowe 23 027 tys. zł
  • odpisy aktualizujące pozostałe należności 10 202 tys. zł
Zmiana stanu odpisów na należności 31/12/2012 31/12/2011
Stan odpisów na początek okresu 38 561 34 716
zwiększenia 5 337 11 123
zmniejszenia, z tego: 10 669 7 278
-  rozwiązanie 7 303 4 595
-  wykorzystanie 2 270 564
-  inne 1 096 2 119
Stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec okresu 33 229 38 561

Pobierz excel

Dodatkowe informacje na temat ryzyk działalności, w tym ryzyka kredytowego znajdują się w punkcie 43 Instrumenty finansowe

 

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP