27. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 31/12/2012 31/12/2011
Akcje i udziały – wartość według ceny nabycia 23 501 7 958
Akcje i udziały – wartość odpisów aktualizujących (390) (462)
Akcje i udziały – wycena do wartości godziwej 782 -
Wartość bilansowa udziałów i akcji razem 23 893 7 496
Obligacje jednostki dominującej  111 221 110 442
Razem długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 135 114 117 938

Pobierz excel

Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 31/12/2012 31/12/2011
Udziały i akcje 5 5
Obligacje jednostki dominującej wraz z odsetkami 298 4 447
Razem krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 303 4 452

Pobierz excel

Długoterminowe i krótkoterminowe akcje notowane na giełdzie papierów wartościowych wyceniane są według wartości godziwej, natomiast dla udziałów i akcji spółek nienotowanych, dla których nie jest możliwe ustalenie wartości godziwej, rozpoznawana jest jedynie utrata wartości.

Marża na tych instrumentach pozwala osiągać Spółkom z Grupy wyższe marże niż w przypadku lokaty bankowej.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP