31. Kapitał zakładowy (akcyjny)

Kapitał zakładowy (akcyjny) - struktura na dzień 31 grudnia 2012 roku

seria / emisja rodzaj akcji rodzaj uprzywilejowania akcji rodzaj ograniczenia praw do akcji liczba akcji wartość nominalna jednej akcji w zł wartość serii / emisji wg wartości nominalnej
seria A zwykłe na okaziciela brak brak 200 000 000 0,40 80 000
Przeszacowanie hiperinflacyjne           14 661
Kapitał akcyjny, razem           94 661

Pobierz excel

W 2012 roku nie dokonano zmian kapitału akcyjnego.

Zgodnie z uchwałą NWZ Impexmetal S.A. z 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki ujednolicono oznaczenia dotychczasowych akcji Spółki serii A oraz B poprzez objęcie dotychczasowych akcji serii A oraz B jedną serią A.

Kapitał akcyjny w podziale na serie akcji wykazywany jest w wysokości określonej statutem Spółki zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wysoka inflacja w Polsce utrzymująca się do końca 1996 roku powodowała konieczność uwzględnienia jej wpływu na sprawozdania finansowe. Z dniem przejścia na MSR kapitał akcyjny został powiększony o skutki hiperinflacji zgodnie z MSR 29.

W dniu 29 listopada 2011 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 26 listopada 2011 roku, zarejestrował uchwalone przez NWZ Impexmetal S.A.
w dniu 15 listopada 2011 roku, zmiany Statutu Spółki dotyczące umorzenia 13 511 875 sztuk akcji Spółki i obniżenia kapitału akcyjnego Impexmetal S.A. z kwoty 85 404 750,00 zł do kwoty 80 000 000,00 zł.

Obniżony kapitał zakładowy Impexmetal S.A. wynoszący 80 000 000,00 zł, dzieli się na 200 000 000 sztuk akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,40 zł każda akcja. Jednej akcji odpowiada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A.,
co daje łącznie 200 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z umorzeniem akcji Spółki, obniżony został kapitał akcyjny w wartości nominalnej i dokonano przeklasyfikowania z kapitału akcyjnego związanego z przeszacowaniem o skutki hiperinflacji proporcjonalnie do ilości umorzonych akcji w wysokości 991 tys. zł na zyski zatrzymane związane ze zmianą zasad rachunkowości powstałe w wyniku przejścia na międzynarodowe zasady rachunkowości.

Zmiany kapitału akcyjnego

  31/12/2012 31/12/2011 zmiana
Liczba akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 -
Akcje własne (w szt.) 6 332 707 6 000 000 332 707
Liczba akcji bez posiadanych akcji własnych (w szt.) 193 667 293 194 000 000 (332 707)
Kapitał akcyjny w wartości nominalnej 80 000 80 000 -
Przeszacowanie hiperinflacyjne 14 661 14 661 -
Kapitał akcyjny razem 94 661 94 661 -

Pobierz excel

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału akcyjnego lub 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

akcjonariusze liczba akcji udział w kapitale akcyjnym liczba głosów udział w ogólnej liczbie głosów
Grupa Boryszew 102 000 000 51,00% 102 000 000 51,00%
ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 16 105 263 8,05% 16 105 263 8,05%
Pozostali akcjonariusze 75 562 030 37,78% 75 562 030 37,78%
Impexmetal S.A. (*) 6 332 707 3,17% 6 332 707 3,17%
Wszystkie akcje/głosy 200 000 000 100,00% 200 000 000 100,00%
(*) Akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych. Impexmetal S.A. z akcji własnych nie wykonuje prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pobierz excel

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie zmieniła się w stosunku do struktury akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2012 roku:

akcjonariusze liczba akcji udział w kapitale akcyjnym liczba głosów udział w ogólnej liczbie głosów
Grupa Boryszew 102 000 000 51,00% 102 000 000 51,00%
ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 16 105 263 8,05% 16 105 263 8,05%
Pozostali akcjonariusze 75 562 030 37,78% 75 562 030 37,78%
Impexmetal S.A.(*) 6 332 707 3,17% 6 332 707 3,17%
Wszystkie akcje/głosy 200 000 000 100,00% 200 000 000 100,00%
(*)Akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych. Impexmetal S.A. z akcji własnych nie wykonuje prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pobierz excel

Zmiana akcjonariatu w 2012 roku:

akcjonariusze liczba akcji 31/12/2012 liczba akcji 31/12/2011 Zmiana liczby akcji
Grupa Boryszew 102 000 000 102 000 000 -
ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 16 105 263 16 105 263 -
Pozostali akcjonariusze 75 562 030 75 894 737 (332 707)
Impexmetal S.A. 6 332 707 6 000 000 332 707
Wszystkie akcje 200 000 000 200 000 000 -

Pobierz excel

 

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP