33. Kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

31/12/2012 31/12/2011
28 867 28 867

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej nie uległ zmianie.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP