34. Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń

  31/12/2012 31/12/2011
Stan na początek okresu (944) 2 776
Zmiany w okresie: 1 358 (3 720)
kwota odniesiona na kapitał w związku z ujęciem instrumentów zabezpieczających 179 (4 888)
kwota usunięta z kapitału i odniesiona na wynik w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej 2 577 1 945
kwota usunięta z kapitału i odniesiona do początkowej wartości bilansowej w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej (1 801) (1 106)
kwota podatku odroczonego z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających odniesiona na kapitał 403 329
Stan na koniec okresu, z tego: 414 (944)
Kapitał przypadający jednostce dominującej 325 (1 577)
Kapitał przypadający udziałowcom niekontrolującym 89 633

Pobierz excel

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP