39. Rezerwy na podatek odroczony

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej

  31/12/2012 31/12/2011
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z tego: 71 691 65 887
- odniesiona na wynik finansowy 66 468 60 882
- odniesiona na inne całkowite dochody 5 223 5 005
Kompensata z aktywem z tytułu podatku odroczonego, z tego: (11 175) (11 940)
- odniesiona na wynik finansowy (11 008) (10 771)
- odniesiona na inne całkowite dochody (167) (1 169)
Nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z tego: 60 516 53 947
- odniesiona na wynik finansowy 55 460 50 111
- odniesiona na inne całkowite dochody 5 056 3 836

Pobierz excel

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31/12/2012 według tytułów Stan na 01.01.2012 (wg stawki 19%) Uznanie / (obciążenie) wyniku finansowegoz tytułu zmiany stanu różnic przejściowych Zwiększenie / (zmniejszenie) kapitału własnegoz tytułu zmiany stanu różnic przejściowych Stan na 31.12.2012 (wg stawki 19%)
- wycena bilansowa aktywów 323 101 162 586
- wycena instrumentów pochodnych 649 476 (144) 981
- niezrealizowane  różnice kursowe 455 (103) - 352
- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 47 376 (318) 200 47 258
- pozostałe 17 084 5 430 - 22 514
Razem rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 65 887 5 586 218 71 691
Kompensata z aktywami z tytułu podatku odroczonego (11 940)     (11 175)
Wartość bilansowa 53 947     60 516

Pobierz excel

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31/12/2011 według tytułów Stan na 01.01.2011 (wg stawki 19%) Uznanie / (obciążenie) wyniku finansowegoz tytułu zmiany stanu różnic przejściowych Zwiększenie / (zmniejszenie) kapitału własnegoz tytułu zmiany stanu różnic przejściowych Stan na 31.12.2011 (wg stawki 19%)
- wycena bilansowa aktywów 634 (311)   323
- wycena instrumentów pochodnych 1 205 113 (669) 649
- niezrealizowane  różnice kursowe 286 169   455
- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 48 292 (917) 1 47 376
- pozostałe 5 145 11 939   17 084
Razem rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 55 562 10 993 (668) 65 887
Kompensata z aktywami z tytułu podatku odroczonego (10 949)     (11 940)
Wartość bilansowa 44 613     53 947

Pobierz excel

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP