42. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

  31/12/2012 31/12/2011
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 182 891 202 433
Zaliczki otrzymane na dostawy 1 833 2 186
Zarachowane zobowiązania 2 421 2 597
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 9 572 12 266
Z tytułu wynagrodzeń 4 729 4 994
Zobowiązania finansowe z tytułu nabycia akcji 8 942 -
Inne 7 239 8 048
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 217 627 232 524

Pobierz excel

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP