43. Instrumenty finansowe

Zestawienie instrumentów finansowych według pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej i kategorii instrumentów

Aktywa finansowe na 31.12.2012 r. pożyczki i należności aktywa finansowe wyceniane  w wartości godziwej przez wynik finansowy instrumenty pochodne wykorzystywane do zabezpieczeń aktywa finansowe dostępne do sprzedaży aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności ogółem
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - - 135 417 - 135 417
Pochodne instrumenty finansowe - 127 5 337 - - 5 464
Należności handlowe  381 953 - - - - 381 953
Udzielone pożyczki - - - - - -
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - - - - - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 36 211 - - - - 36 211
Razem 418 164 127 5 337 135 417 - 559 045

Pobierz excel

Aktywa finansowe na 31.12.2011 r. pożyczki i należności aktywa finansowe wyceniane  w wartości godziwej przez wynik finansowy instrumenty pochodne wykorzystywane do zabezpieczeń aktywa finansowe dostępne do sprzedaży aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności ogółem
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - - 122 390 - 122 390
Pochodne instrumenty finansowe - 29 6 533 - - 6 562
Należności handlowe  366 802 - - - - 366 802
Udzielone pożyczki - - - - - -
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - - - - - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 44 942 - - - - 44 942
Razem 411 744 29 6 533 122 390 - 540 696
Zobowiązania finansowe na 31.12.2012 r. zobowiązania finansowe wyceniane
            w wartości godziwej przez wynik finansowy
instrumenty pochodne wykorzystywane do zabezpieczeń  inne zobowiązania finansowe ogółem
Kredyty i pożyczki - - 340 057 340 057
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - - 280 280
Pochodne instrumenty finansowe 68 4 406 - 4 474
Zobowiązania handlowe  - - 187 145 187 145
Razem 68 4 406 527 482 531 956
Zobowiązania finansowe na 31.12.2011 r. zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy instrumenty pochodne wykorzystywane do zabezpieczeń  inne zobowiązania finansowe ogółem
Kredyty i pożyczki - - 361 745 361 745
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - - 299 299
Pochodne instrumenty finansowe 49 8 500 - 8 549
Zobowiązania handlowe - - 207 216 207 216
Razem 49 8 500 569 260 577 809

Pobierz excel

Udzielone pożyczki

W bieżącym okresie i okresie porównywalnym nie udzielono pożyczek.

Podmioty zależne, współzależne i stowarzyszone nie udzieliły osobom zarządzającym, nadzorującym w Impexmetal S.A. oraz ich bliskim zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń.

 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  31/12/2012 31/12/2011
Stan na początek okresu 29 4
zwiększenia 127 29
zmniejszenia (29) (4)
Stan na koniec okresu (netto) 127 29

Pobierz excel

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy dotyczą pochodnych instrumentów finansowych nie objętych rachunkowością zabezpieczeń. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  31/12/2012 31/12/2011
Stan na początek okresu 122 390 115 009
zwiększenia 221 841 128 504
zmniejszenia (208 814) (121 123)
Stan na koniec okresu (netto) 135 417 122 390

Pobierz excel

Na aktywa dostępne do sprzedaży składają się nabyte obligacje jednostki dominującej oraz udziały i akcje w jednostkach spoza Grupy Impexmetal i w jednostce dominującej w kwocie 111 519 tys. zł i 23 898 tys. zł na 31.12.2012 r. oraz odpowiednio 114 889 tys. zł i 7 501 tys. zł na 31.12.2011 r.

Nabyte obligacje 

wyszczególnienie ilość sztuk cena obligacji zgodnie
z umową
waluta data emisji data wykupu stan na 31/12/2012
w  tys. PLN
Pekao S.A .-obligacje Boryszew S.A. 63 1 000 PLN 30.05.2012 r. 31.08.2013 r. 63 298
Pekao S.A.- obligacje Boryszew S.A. 38 1 000  PLN 01.10.2012 r. 28.02.2014 r. 38 000
Pekao S.A.- obligacje Boryszew S.A. 5 2 500 EUR 13.09.2012 r. 13.09.2013 r. 10 221
Razem 106         111 519

Pobierz excel

Marża na tych instrumentach pozwala osiągać wyższe marże niż w przypadku lokaty bankowej, jednocześnie oprocentowanie to jest wyższe niż koszt zaciąganych kredytów.

Rzeczywisty termin wykupu obligacji zostanie uzgodniony z emitentem. W opinii Zarządu okres ten będzie przekraczał 12 miesięcy od dnia bilansowego, w związku z tym obligacje w kwocie 111 221 tys. zł zostały zaprezentowane               w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako długoterminowe. Obligacje zaprezentowane jako krótkoterminowe dotyczą odsetek od obligacji w kwocie 298 tys. zł.

  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Na dzień 31.12.2012 r. i na dzień 31.12.2011 r. w Grupie nie wystąpiły aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności. 

Oprocentowane aktywa finansowe (wg terminów wymagalności)

Wg stanu
na 31/12/2012
<1 m-ca 1-3 m-cy 3-12 m-cy 1-3 lata 3-5 lat >5 lat razem
Oprocentowanie stałe - - - - - - -
Oprocentowanie zmienne - 298 73 221 38 000 - - 111 519
Obligacje - 298 73 221 38 000 - - 111 519
Razem - 298 73 221 38 000 - - 111 519

Pobierz excel

Wg stanu
na 31/12/2011
<1 m-ca 1-3 m-cy 3-12 m-cy 1-3 lata 3-5 lat >5 lat razem
Oprocentowanie stałe - - - - - - -
Oprocentowanie zmienne 4 087 360 - 110 442 - - 114 889
Obligacje 4 087 360 - 110 442 - - 114 889
Razem 4 087 360 - 110 442 - - 114 889

Pobierz excel

 

Średnia efektywna stopa procentowa aktywów finansowych

Średnia efektywna stopa procentowa dla papierów komercyjnych – obligacji Boryszew S.A. wynosiła w 2012 roku 6,14%
i odpowiednio w 2011 roku 6,24%.

 

Przychody odsetkowe

Ujęte w 2012 roku w rachunku zysków i strat przychody odsetkowe z aktywów finansowych

  okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Odsetki z tytułu udzielonych pożyczek 6 627 6 759
Odsetki od obligacji Boryszew S.A.  6 978 6 910
Odsetki od innych papierów wartościowych - -
Razem 13 605 13 669

Pobierz excel

 

Oprocentowane zobowiązania finansowe (wg terminów wymagalności)

Wg stanu
na 31/12/2012
<1 m-ca 1-3 m-cy 3-12 m-cy 1-3 lata 3-5 lat >5 lat razem
Oprocentowanie stałe - - - - - - -
Oprocentowanie zmienne 33 174 20 795 283 192 1 521 1 000 375 340 057
Kredyty (razem z factoringiem) 33 174 20 564 282 672 521 - - 336 931
Pożyczki - 231 520 1 000 1 000 375 3 126
Obligacje - - - - - - -
Razem 33 174 20 795 283 192 1 521 1 000 375 340 057

Pobierz excel

Wg stanu
na 31/12/2011
<1 m-ca 1-3 m-cy 3-12 m-cy 1-3 lata 3-5 lat >5 lat razem
Oprocentowanie stałe - - - - - - -
Oprocentowanie zmienne 23 746 9 822 212 835 113 467 1 000 875 361 745
Kredyty (razem z factoringiem) 23 746 9 592 212 142 112 217 - - 357 697
Pożyczki - 230 693 1 250 1 000 875 4 048
Obligacje - - - - - - -
Razem 23 746 9 822 212 835 113 467 1 000 875 361 745

Pobierz excel

 

Średnia efektywna stopa procentowa oprocentowanych zobowiązań finansowych

Średnia efektywna stopa procentowa zobowiązań finansowych w 2012 roku wyniosła: dla kredytów (wraz z factoringiem) 5,18%, dla pożyczek 3,0% oraz w okresie porównywalnym odpowiednio 5,27% i 3,0%.

 

Koszty odsetkowe 

Ujęte w 2012 roku w rachunku zysków i strat koszty odsetkowe z aktywów finansowych

  okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
odsetki z tytułu kredytów 16 013 16 549
odsetki z tytułu factoringu  4 340 5 383
odsetki z tytułu pożyczek 111 179
Razem 20 464 22 111

Pobierz excel

 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  13/12/2012 31/12/2011
Stan na początek okresu 49 169
zwiększenia 68 5
zmniejszenia 49 125
Stan na koniec okresu 68 49

Pobierz excel

 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy dotyczą w całości pochodnych instrumentów finansowych nie objętych rachunkowością zabezpieczeń.

  

Ryzyka działalności

Działalność Grupy Kapitałowej Impexmetal wiąże się z narażeniem na ryzyko rynkowe (w tym ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko zmiany cen metali), a także ryzyko kredytowe oraz ryzyko płynności.

 

Ryzyko rynkowe – ceny metali i kursy walut

Podstawowymi ryzykami wynikającymi ze specyfiki działalności Grupy są ryzyka związane z kształtowaniem się cen metali na giełdzie London Metal Exchange (LME) oraz ze zmianą kursów walut.

 

Opis ekspozycji

Ekspozycja, która została do tej pory zidentyfikowana w Grupie Impexmetal określa zasadniczo dwa rodzaje ryzyk:

  • ryzyko zmian cen metali,
  • ryzyko zmian kursów walut

Metale których zmiany cen wpływają na kształtowanie się wyników Grupy to: miedź, aluminium, ołów, cynk oraz w mniejszym stopniu nikiel jako dodatek stopowy i srebro.

Zarówno jedna, jak i druga ekspozycja występuje na poziomie strategicznym /fundamentalnym/ jak i na poziomie operacyjnym.

Ryzyko strategiczne w zakresie ceny metali zostało zidentyfikowane w Baterpol S.A., a związane jest z przyszłymi przychodami i przepływami pieniężnymi, które nie zostały jeszcze zakontraktowane.
Ryzyko operacyjne w zakresie ceny metali zostało zidentyfikowane w Spółkach: Impexmetal S.A., Baterpol S.A., Hutmen S.A., Walcowania Metali Dziedzice S.A, Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A., a związane jest z przyszłymi przychodami i przepływami pieniężnymi, które zostały już zakontraktowane, czyli z zabezpieczeniem wartości godziwej kontraktu.

Jeżeli chodzi o ryzyko strategiczne w zakresie walut to można je podzielić na dwa rodzaje ryzyk:

  • ryzyko strategiczne związane z walutą metalu (generalnie USD/PLN)
  • ryzyko strategiczne związane z premią przerobową (USD/PLN oraz EUR/PLN),

Pierwszy rodzaj ryzyka występuje podobnie jak przy metalu w Baterpol S.A., natomiast drugi w Spółkach: Impexmetal S.A., Baterpol S.A., Hutmen S.A., Walcowania Metali Dziedzice S.A., Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A.

W przypadku ryzyka operacyjnego walut jest ono głównie pochodną ryzyka operacyjnego metalu, dlatego też żeby uzyskać pełen efekt zabezpieczenia konieczne jest ustalenie również ekspozycji walutowej. Dodatkowo występuje jeszcze ryzyko operacyjne od momentu ustalenia stałej ceny sprzedaży lub zakupu (np. wystawienie faktury sprzedażowej) do momentu wpływu należności lub zapłaty zobowiązań.

Ryzyko strategiczne w poszczególnych spółkach jest ściśle związane ze specyfiką prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. W przypadku metalu spółki ustalają tak zwaną ekspozycję netto to znaczy od sprzedaży opartej o bazę notowań na LME odejmowane są pozycje kosztowe, które też oparte są na tej samej bazie, różnica stanowi ekspozycję netto, która podlega zabezpieczeniu. Ekspozycję strategiczną na walutach związaną z uzyskiwaną premią przerobową oblicza się poprzez przemnożenie premii przerobowej przez ilość sprzedaży wyrobów gotowych.
W przypadku ryzyka operacyjnego powstaje ono głównie w wyniku niedopasowania baz zakupu surowców jak i sprzedaży wyrobów.

Ze względu na wykorzystywany do finansowania działalności spółek z Grupy Impexmetal głównie dług odsetkowy o zmiennym kuponie, firmy narażone są na zmianę stóp procentowych. Profil ryzyka stóp procentowych Spółek polega na tym, że niekorzystnie działa wzrost stóp procentowych. Ze względu na mniejszy wpływ stóp procentowych na koszty oraz przychody Spółek, ryzyko zmian stóp procentowych nie stanowi podstawowego ryzyka z punktu widzenia wpływu na wielkość przepływów pieniężnych spółek.
Ryzyko to podobnie jak ryzyko cen metali oraz ryzyko kursów walutowych podlega stałemu monitoringowi.

 

Cele, polityka i procesy zarządzania ryzykiem, jak również stosowane metody wyceny ryzyka 

Cele, polityki oraz procesy zarządzania ryzykiem

Głównym celem polityki zarządzania ryzykami w Grupie jest zapewnienie stabilności przepływów pieniężnych, oraz dodatkowo również zabezpieczenie wartości godziwej zawartych kontraktów.
Proces zarządzania poszczególnym ryzykiem jest oddelegowany do poszczególnych Spółek z Grupy. Spółki określają i realizują politykę zarządzania ryzykiem i tam też odbywa się cały proces ustalania ekspozycji, przygotowywania strategii, zawierania transakcji, ich sprawdzania oraz ewidencjonowania. 

Metody pomiaru ryzyka 

Obecnie w Spółkach pomiar ryzyka na poziomie strategicznym odbywa się na podstawie danych z zatwierdzonego bieżącego planu działalności gospodarczej na dany okres oraz aktualizowanych bieżących planów zakupów oraz sprzedaży.
W przypadku zabezpieczeń operacyjnych pomiar ryzyka odbywa się na podstawie aktualizowanych bieżących planów zakupów oraz sprzedaży, stanów magazynowych, czy realizowanej sprzedaży.

Zestawienie instrumentów pochodnych w bilansie

  31/12/2012 31/12/2011
Rodzaj instrumentu finansowego wartość godziwa dodatnia wartość godziwa ujemna wartość godziwa dodatnia wartość godziwa ujemna
Instrumenty handlowe 127 68 29 49
Instrumenty towarowe  102 68 29 26
Instrumenty walutowe 25 - - 23
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne 3 960 3 496 4 757 6 960
Instrumenty zabezpieczające ceny 2 195 1 405 1 611 4 000
Instrumenty zabezpieczające kursy walut 1 765 2 091 3 146 2 960
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą 1 377 910 1 776 1 540
Instrumenty zabezpieczające ceny 765 783 795 558
Instrumenty zabezpieczające kursy walut 612 127 981 982
Razem instrumenty pochodne 5 464 4 474 6 562 8 549

Pobierz excel

Zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów pochodnych wyznaczonych do zabezpieczenia przepływów pieniężnych w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie odnosi się bezpośrednio na kapitał, natomiast w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. W momencie realizacji i ujęcia w rachunku zysków i strat pozycji zabezpieczanej, efektywna część zabezpieczenia koryguje jej wartość, np. przychody ze sprzedaży lub koszty wytworzenia. Kwota stanowiąca część nieefektywną zabezpieczenia ujmowana jest w przychodach lub kosztach finansowych.

Zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów pochodnych wyznaczonych do zabezpieczenia wartości godziwej
w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie odnosi się do rachunku zysków i strat i kompensuje z wyceną pozycji zabezpieczanej, natomiast w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. W momencie realizacji i ujęcia w rachunku zysków i strat pozycji zabezpieczanej, efektywna część zabezpieczenia koryguje jej wartość w tej samej pozycji. Kwota stanowiąca część nieefektywną zabezpieczenia ujmowana jest w przychodach lub kosztach finansowych.

Instrumenty handlowe to instrumenty służące zabezpieczeniu przed określonym rodzajem ryzyka, dla których nie ustanowiono formalnie powiązań zabezpieczających. Skutki zmian ich wartości godziwej odnoszone są do rachunku zysków i strat i ujmowane w przychodach i kosztach finansowych.

Ujęcie instrumentów pochodnych w rachunku zysków i strat

Pozycja rachunku zysków i strat okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Przychody ze sprzedaży 7 129 (5 598)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (2 853) (760)
Przychody finansowe, w tym 19 023 14 993
- zysk z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi 14 473 9 093
- część nieskuteczna zabezpieczeń przepływów pieniężnych (wartość dodatnia) 525 42
- różnice kursowe (korekta o część skuteczną) 4 025 5 858
Koszty finansowe, w tym 2 561 12 593
-   strata z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi 8 176 14 017
-   część nieskuteczna zabezpieczeń przepływów pieniężnych (wartość ujemna) 33 958
-   różnice kursowe (korekta o część skuteczną) (5 648) (2 382)

Pobierz excel

 

Przewidywane terminy realizacji przepływów związanych z instrumentami pochodnymi

Instrumenty pochodne towarowe według stanu na 31.12.2012 r.

waluta <1 m-ca 1-3 m-cy 3-12 m-cy 1-3 lata 3-5 lat >5 lat razem
USD 740 (499) -35 - - - 206
EUR 188 53 359 - - - 600
Razem 928 (446) 324 - - - 806

Pobierz excel

Instrumenty pochodne towarowe według stanu na 31.12.2011 r.

waluta <1 m-ca 1-3 m-cy 3-12 m-cy 1-3 lata 3-5 lat >5 lat razem
USD (160) 102 (579) 81 - - (556)
EUR (281) (484) (348) (3) - - (1 116)
Inne waluty (242) (42) (193) - - - (477)
Razem (683) (424) (1 120) 78 - - (2 149)

Pobierz excel

Instrumenty pochodne walutowe według stanu na 31.12.2012 r.

waluta <1 m-ca 1-3 m-cy 3-12 m-cy 1-3 lata 3-5 lat >5 lat razem
USD 964 (118) (1 341) - - - (495)
EUR 549 114 16 - - - 679
Razem 1 513 (4) (1 325) - - - 184

Pobierz excel

Instrumenty pochodne walutowe według stanu na 31.12.2011 r.

waluta <1 m-ca 1-3 m-cy 3-12 m-cy 1-3 lata 3-5 lat >5 lat razem
USD (1 015) 365 1 471 - - - 821
EUR 475 10 (1 144) - - - (659)
Razem (540) 375 327 - - - 162

Pobierz excel

 

Struktura i organizacja funkcji zarządzania ryzykiem

Organizacja funkcji zarządzania ryzykiem w Grupie Impexmetal odbywa się na dwóch poziomach. Na poziomie poszczególnych Spółek jest tworzona polityka zarządzania ryzykiem, ustalana metodologia obliczania ekspozycji, obliczanie tej ekspozycji zarówno na walutach jak i metalu, ustalanie strategii zabezpieczeń tzn. jakie ilości podlegają zabezpieczeniu w jakich instrumentach i na jakie terminy. Na poziomie Spółek odbywają się negocjacje warunków transakcji, ich zawieranie, ewentualne potwierdzanie do instytucji, z którymi została zawarta, księgowanie zawartych transakcji, zamykanie i ich rozliczanie. Dodatkowo spółki prowadzoną rachunkowość zabezpieczeń.

Drugi poziom organizacji zarządzania ryzykiem został umiejscowiony na poziomie Grupy Impexmetal oraz na poziomie Rad Nadzorczych poszczególnych Spółek, które prezentują swoje polityki na radach nadzorczych. Dodatkowo do komórki zajmującej się sprawami zabezpieczeń w Impexmetal S.A. na bieżąco dostarczana jest kluczowa dokumentacja dotycząca polityki zarządzania ryzykiem w poszczególnych Spółkach Grupy. W Grupie funkcjonuje szczegółowy system raportowania wszystkich zawieranych i posiadanych przez spółki transakcji pochodnych.

Zakres i charakterystyki systemów raportowania i monitorowanie ryzyka

System raportowania w Grupie Impexmetal odbywa się wielostopniowo. Pierwszy stopień to: raportowanie do Zarządów poszczególnych Spółek. Układ i częstotliwość tych raportów jest ustalana przez poszczególne Zarządy. Dodatkowo Zarządy przedstawiają informację na temat zabezpieczeń – na posiedzeniach rad nadzorczych, a częstotliwość  i szczegółowość tych informacji uzależniona jest od poszczególnych rad nadzorczych. Dodatkowo od 2007 roku  w Grupie Impexmetal został wprowadzony szczegółowy system raportowania tygodniowego.

Raporty te charakteryzują się dużym stopniem szczegółowości i zawierają m.in. wolumen i walutę transakcji, poziom zabezpieczenia, datę zawarcia i rozliczenia transakcji, formuły rozliczenia oraz instytucje za pośrednictwem których dokonano tych transakcji.

Dodatkowo transakcje zabezpieczające zawierane na Giełdzie LME zlecane do FLT & Metals Limited (Spółka z Grupy Kapitałowej), podlegają podwójnemu potwierdzeniu niezwłocznie faksem, elektronicznie e-mailem lub telefonicznie przez drugą osobę upoważnioną do tego celu. Maksymalny czas na potwierdzenie zlecenia wynosi 30 minut, a procedura ta w praktyce wyklucza pomyłkę przy zawieraniu transakcji.
Zakres szczegółowości w/w raportu pozwala na kontrolę bieżących transakcji.
W związku ze specyfiką działalności - monitorowanie ryzyka odbywa się głównie na poziomie poszczególnych Spółek, dodatkowa analiza i kontrola ryzyka odbywa się na poziomie Grupy w trakcie raportowania tygodniowego do Impexmetal S.A.

Opis polityk w zakresie zabezpieczania ryzyka

Za wdrożenie polityki w zakresie zabezpieczania ryzyka odpowiadają Zarządy poszczególnych Spółek. Polityki mają
za zadanie szczegółowo określać ryzyka na które narażone są poszczególne spółki oraz przedstawiać podejście do nich, ewentualnie zawierać limity do których mogą być realizowane zabezpieczenia. Polityki zawierają cele, które spółki stawiają sobie
do wykonania, a realizowane zabezpieczenia powinny pomóc w osiągnięciu tych celów.

Procesy monitorowania efektywności zabezpieczeń i innych narzędzi zarządzania ryzykiem

Dla transakcji dla których jest możliwość zastosowania powiązań zabezpieczających spółki z Grupy Kapitałowej Impexmetal posiadają wdrożoną rachunkowość zabezpieczeń. Na każdy okres sprawozdawczy spółki przeprowadzają ocenę skuteczności posiadanych powiązań zabezpieczających i przeprowadzane są testy skuteczności pod kątem utrzymania tych powiązań w określonych przedziałach. Dodatkowo w trakcie trwania okresów sprawozdawczych odbywa się monitoring efektywności poprzez analizę odstępstw pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej od standardowych pozycji.
Dodatkowo w procesie zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Impexmetal wykorzystywane są systemy informacyjne: REUTERS 3000 Xtra, MetalPrice, które pozwalają na bieżący monitoring danych rynkowych oraz wycenę posiadanych pozycji.

Opis polityk i procedur w zakresie unikania koncentracji ryzyka

Wszystkie spółki z Grupy Impexmetal w miarę możliwości starają się dywersyfikować wszystkie występujące ryzyka, zarówno ryzyka związane z kontrahentami w zakresie zakupów surowców jak i sprzedaży wyrobów gotowych poprzez zawieranie kontraktów handlowych z wieloma podmiotami, jak i w przypadku instytucji finansowych z którymi spółki mają zawarte umowy o współpracę. W przypadku limitów na transakcje zabezpieczające spółki starają się posiadać wysokie limity adekwatne do zawieranych transakcji, tak by w razie ujemnej wyceny wartości godziwej posiadanych transakcji nie wnosić depozytów zabezpieczających. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku linii kredytowych zwłaszcza obrotowych.
Jeżeli chodzi o koncentrację głównych ryzyk rynkowych: metalu, walut oraz stóp procentowych, to w związku z szerokim polem działania całej Grupy, ryzyka rozkładają się w miarę równomiernie na główne metale, których produkcją i przetwarzaniem zajmują się poszczególne spółki, a są to: aluminium, ołów, miedź, cynk i w niewielkim stopniu nikiel. Jeżeli chodzi o koncentrację ryzyka walutowego to skupia się ono głównie na ryzyku kursu USD/PLN i EUR/PLN, w minimalnych ilościach są to inne kursy.
W przypadku ryzyka stopy procentowej to koncentruje się ono głównie na PLN, ale również występuje na EUR oraz w mniejszym stopniu na dolarze amerykańskim.

 

Analiza wrażliwości zmian cen metali oraz kursów walut

Dla ustalenia racjonalnego zakresu zamian jakie mogą wystąpić na poszczególnych czynnikach ryzyka Grupa przyjęła zmienność rynkową dla okresu rocznego. Zmienność ta opiera się na przewidywaniach przyszłego zakresu zmian cen czynników ryzyka i jest szacowana i kwotowana przez banki, brokerów czy inne instytucje finansowe działające na rynku finansowym.

Zmienność powyższa została zaokrąglona, w górę lub dół co 2,5 p.p. - gdy kształtowała się do 15% i co 5 p.p. gdy wynosiła powyżej 15% i wynosi następująco:

czynnik ryzyka zmienność (zaokrąglona)
USD/ zł 15%
EUR/ zł 10%
EUR/USD 10%
Aluminium – USD/t 20%
Ołów 25%
Cynk 25%
Cyna 30%
Miedź 25%
Nikiel 30%
Srebro 25%
Stopa % PLN (Wibor1M)  25%
Stopa % PLN (Wibor3M)  30%
Stopa % EUR (Eurlibor1M) 185%
Stopa % EUR (Eurlibor3M) 185%
Stopa % USD (Libor1M) 65%
Stopa % USD (Libor3M) 65%

Pobierz excel

 

Analiza wrażliwości na zmianę kursów walutowych i ceny metalu – instrumenty pochodne

Wpływ zmian kursów walut oraz notowań cen metali na LME na wyniki oraz kapitały własne Spółek z Grupy Impexmetal z tytułu stosowania instrumentów pochodnych przedstawia poniższa tabela:

wzrost (+) / spadek (-) notowań   wpływ na wynik finansowy tys. zł wpływ na kapitał własny  tys. zł
USD/PLN 15% (1 386) (3 411)
  -15% 1 386 3 411
EUR/PLN 10% 4 871 (3 100)
  -10% (4 871) 3 100
METAL- Aluminium 20% - 6 921
  -20% - (6 921)
METAL - Ołów 25% 288 (5 074)
  -25% (288) 5 074
METAL - Cynk  25% 121 1 022
  -25% (121) (1 022)
METAL - Miedź 25% - 3 050
  -25% - (3 050)
METAL - Srebro 25% -117 -
  -25% 117 -

Pobierz excel

 

Analiza wrażliwości na zmianę kursów walutowych – istotne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej

Poniższa tabela przedstawia wpływ zmian kursów walut na pozycje walutowe bilansu oraz na wyniki spółki. 

  waluta wartość w PLN  na 31/12/2012 wzrost / spadek kursu wpływ  na wynik finansowy
Należności handlowe i pozostałe        
      10% 19 231
  EUR 192 313 -10% (19 231)
      15% 4 312
  USD 28 747 -15% (4 312)
         
Obligacje nabyte     10% 2 874
  EUR 10 221 -10% (2 874)
         
Zobowiązania handlowe i pozostałe     10% (3 342)
  EUR 33 415 -10% 3 342
      15% (6 901)
  USD 46 013 -15% 6 901
Kredyty i pożyczki walutowe        
      10% (4 122)
  EUR 41 218 -10% 4 122
      15% (1 529)
  USD 10 193 -15% 1 529
Ogółem wpływ na wynik finansowy    Wzrost kursu 10 523
      Spadek kursu (10 523)

Pobierz excel

 

Ryzyko rynkowe – stopy procentowe

Opis ekspozycji i zarządzanie ryzykiem

Ze względu na wykorzystywany do finansowania działalności spółek z Grupy Impexmetal głównie dług odsetkowy o zmiennym kuponie, działalność Grupy narażona jest na zmianę stóp procentowych. Profil ryzyka stóp procentowych Spółek polega na tym, że niekorzystnie na poziom kosztów odsetkowych działa wzrost stóp procentowych. Ze względu na mniejsze znaczenie stóp procentowych ryzyko ich zmian nie stanowi podstawowego ryzyka z punktu widzenia wpływu na wielkość przepływów pieniężnych spółek.

Ryzyko to, podobnie jak ryzyko cen metali oraz ryzyko kursów walutowych, podlega stałemu monitoringowi. W przypadku zaobserwowania trwałych trendów wzrostowych stóp procentowych Grupa gotowa jest do zawarcia transakcji zabezpieczających to ryzyko.

Analiza wrażliwości

Wszystkie istotne pozycje zadłużenia odsetkowego Grupy oraz oprocentowanych aktywów finansowych bazują na zmiennych stopach procentowych. W związku z powyższym wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie jest narażona na zmiany stóp procentowych. Zmiany stóp procentowych oddziałują natomiast na wielkość przyszłych przepływów pieniężnych związanych z aktywami i zobowiązaniami.

Poniższa tabela obrazuje wrażliwość wyników Grupy na zmiany stóp procentowych. Przedstawiony wpływ na wyniki dotyczy horyzontu kolejnych 12 miesięcy (przy założeniu, iż wielkość oprocentowanych aktywów i pasywów nie ulega zmianie).

Analiza wrażliwości na ryzyko zmian stóp procentowych

    wrażliwość na ryzyko stóp procentowych
Aktywa / zobowiązania finansowe oprocentowane wyrażone w PLN wartość  na 31.12.2012 r.  zmienność Wibor 1M na poziomie 25% zmienność Wibor 1M na poziomie (25%)
Aktywa finansowe 101 298 1 071 (1 071)
Obligacje i bony 101 298 1 071 (1 071)
       
Zobowiązania finansowe 288 926 (3 063) 3 063
Kredyty i pożyczki  288 646 (3 060) 3 060
Leasing finansowy 280 (3) 3
Zobowiązania finansowe oprocentowane wyrażone w EURwartość  na 31.12.2012 r.zmienność Wibor 1M na poziomie 185%zmienność Wibor 1M na poziomie (185%)
Kredyty i pożyczki 41 218(83)83
Zobowiązania finansowe oprocentowane wyrażone w USDwartość  na 31.12.2012 r.zmienność Wibor 1M na poziomie 65%zmienność Wibor 1M na poziomie (65%)
Kredyty i pożyczki 10 193(14)14
Wpływ na przyszłe wyniki przed opodatkowaniem  (2 089)2 089
Wpływ na przyszłe wyniki netto (1 692)1 692

Pobierz excel

 

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe dla Grupy Kapitałowej Impexmetal związane jest z uwarunkowaniami rynkowymi, prowadzącymi do konieczności stosowania odroczonych terminów płatności. W Spółkach Grupy prowadzony jest monitoring wiarygodności kredytowej kontrahentów, do których kierowana jest sprzedaż towarów a także stosowane są różnego rodzaju zabezpieczenia w postaci m.in. gwarancji, akredytyw lub weksli. Większość spółek Grupy Kapitałowej Impexmetal ubezpiecza należności handlowe, co w znacznym stopniu ogranicza ryzyko kredytowe. 

Kwoty utworzonych odpisów na ewentualne straty związane z ryzykiem kredytowym na dzień 31 grudnia 2012 roku:

  • odpisy aktualizujące należności handlowe                                  23 027 tys. zł
  • odpisy aktualizujące pozostałe należności                                  10 202 tys. zł
  • odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek                      1 072 tys. zł 

Produkty Grupy sprzedawane są zarówno na rynku krajowym (51% przychodów ze sprzedaży) jak i na eksport
(49% przychodów). Ponad 93% eksportu stanowi sprzedaż na rynku europejskim. Głównymi odbiorcami europejskimi
są Niemcy, Czechy, Włochy i Francja, do których sprzedaż stanowi 68% łącznej sprzedaży na rynku europejskim. Ponadto Grupa sprzedaje swoje wyroby do Stanów Zjednoczonych (4% eksportu). 

W 2012 roku nie było odbiorców, z którymi wartość transakcji przekroczyła 10% łącznej wartości sprzedaży Grupy Impexmetal.

Przeciętne terminy płatności stosowane w sprzedaży wynoszą od 14 do 90 dni, a średni stosowany termin płatności wynosił 50 dni.

Na ryzyko kredytowe narażone są również inwestycje w instrumenty dłużne innych podmiotów. Spółki Grupy starają się możliwie najlepiej oceniać wiarygodność kredytową i perspektywy podmiotów, którym udzielają finansowania. Zdarzenia nietypowe, takie jak zawirowania na rynkach finansowych, mogą zwiększać ryzyko odzyskiwalności tych inwestycji
i wydłużyć istotnie horyzont czasowy uwolnienia środków. Spółki Grupy głównie inwestują w instrumenty dłużne podmiotów powiązanych kapitałowo.

Zarządzanie ryzykiem kapitałowym

Celem Grupy w zarządzaniu ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolności Grupy do kontynuowania działalności,
tak aby możliwe było realizowanie zwrotu dla akcjonariuszy oraz korzyści dla innych zainteresowanych stron, a także utrzymanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu.
Grupa monitoruje kapitał za pomocą wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów i pożyczek (obejmujących bieżące i długoterminowe kredyty i pożyczki wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej) pomniejszoną o środki pieniężne  i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału oblicza się jako kapitał własny wykazany w skonsolidowanym bilansie wraz z zadłużeniem netto.

Wskaźnik zadłużenia do kapitału 31/12/2012 31/12/2011
Kredyty, pożyczki, papiery dłużne 340 057 361 745
Pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty (36 211) (44 942)
Zadłużenie netto 303 846 316 803
Kapitał własny  986 326 943 913
Kapitał własny i zadłużenie netto 1 290 172 1 260 716
Wskaźnik zadłużenia 24% 25%

Pobierz excel

 

Ryzyko płynności

W celu ograniczenia ryzyka płynności w Grupie na bieżąco monitorowane są zarówno rzeczywiste jak i prognozowane przepływy pieniężne. Dzięki śledzeniu terminów zapadalności aktywów i zobowiązań finansowych następuje ich odpowiednie dopasowanie i tym samym odpowiednie utrzymywanie sald środków pieniężnych. Grupa korzysta z usług banków, w których posiada otwarte linie kredytowe. Zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne jest na bieżąco monitorowane. Celem Grupy jest zapewnienie takiego poziomu finansowania, który jest wystarczający z punktu widzenia realizowanej działalności.

Ryzyko płynności jest dokładnie analizowane również w odniesieniu do prowadzonej polityki hedgingowej. Spółki Grupy starają się posiadać wysokie otwarte limity na transakcje zabezpieczające adekwatne do zawieranych transakcji, tak aby
w przypadku powstania ujemnej wyceny wartości godziwej posiadanych transakcji nie wnosić depozytów zabezpieczających. 

Według najlepszej oceny Zarządu, potencjalnym ryzykiem dla zachowania płynności Grupy, może być sytuacja na rynkach finansowych. Negatywny wpływ na płynność mógłby mieć także gwałtowny wzrost cen metali na giełdach światowych, wymuszający większe zaangażowanie kapitału obrotowego dla realizacji ilościowych celów sprzedażowych.
Spółki Grupy w chwili obecnej posiadają wystarczający potencjał do zaciągnięcia nowych kredytów. Mimo niepewności rynkowej sektor bankowy zwiększył swoją aktywność, szczególnie w zakresie podmiotów o lepszej, stabilniejszej kondycji finansowej.

 

Analiza umownej zapadalności zobowiązań

wg stanu na 31/12/2012 <1 m-ca 1-3 m-cy  3-12 m-cy  1-3 lata  3-5 lat  >5 lat razem wartość bilansowa
Oprocentowane zobowiązania finansowe 34 197 22 692 287 897 1 650 1 057 381 347 874 340 057
 - kredyty  (razem z factoringiem) 34 190 22 447 287 317 533 - 344 487 336 931
- pożyczki 7 245 580 1 117 1 057 381 3 387 3 126
Instrumenty pochodne 1 753 1 261 1 460 - - - 4 474 4 474
Leasing finansowy 5 10 41 153 114 - 323 280
Zobowiązania handlowe 124 097 62 636 412 - - 187 145 187 145
Razem 160 052 86 599 289 810 1 803 1 171 381 539 816 531 956

Pobierz excel

Analiza umownej zapadalności zobowiązań (c.d.)

wg stanu na 31/12/2011 <1 m-ca 1-3 m-cy  3-12 m-cy  1-3 lata  3-5 lat  >5 lat razem wartość bilansowa
Oprocentowane zobowiązania finansowe 25 333 12 932 224 409 115 169 1 087 902 379 832 361 745
 - kredyty  (razem z factoringiem) 25 164 12 364 222 201 113 772 - 373 501 357 697
- pożyczki 169 568 2 208 1 397 1 087 902 6 331 4 048
Instrumenty pochodne 3 742 1 883 2 921 3 - - 8 549 8 549
Leasing finansowy 4 8 88 146 83 - 329 299
Zobowiązania handlowe 138 381 66 425 2 225 185 - 207 216 207 216
Razem 167 460 81 248 229 643 115 503 1 170 902 595 926 577 809

Pobierz excel

Wykazane powyżej pozostałe zobowiązania i instrumenty pochodne nie zostały zdyskontowane ponieważ różnica pomiędzy wartością bilansową w kwocie wymagalnej a wartością zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych jest nieistotna.

 

Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych

Grupa nie stosowała zabezpieczeń wartości udziałów w podmiotach zagranicznych.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP