45. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda w okresie od początku roku

W okresie od początku roku do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie została zadeklarowana ani wypłacona dywidenda. 

 

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP