5. Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Impexmetal S.A. oświadcza, że firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.), dokonująca badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok, została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz, że Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. i biegli rewidenci, dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Zarząd Impexmetal S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. wybrała firmę
Deloitte Audyt
Sp. z o.o. obecnie Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Jana Pawła II 19, do badania
sprawozdań finansowych Impexmetal S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest zapisana na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

 

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP