9. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

  okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 417 861 525 365
Koszty według rodzaju 2 147 554 2 185 173
Amortyzacja 57 406 59 459
Zużycie materiałów i energii 1 864 654 1 898 114
Usługi obce 73 386 77 368
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 99 796 97 876
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 24 584 22 042
Podatki i opłaty 15 675 15 781
Pozostałe 12 053 14 533
Razem 2 565 415 2 710 538
Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych oraz koszt wytworzenia produktów  (39 145) (51 213)
na własne potrzeby jednostki    
Koszty sprzedaży  (45 053) (42 519)
Koszty ogólnego zarządu (67 196) (68 575)
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 414 021 2 548 231

Pobierz excel

Spółki Grupy zabezpieczają część kosztów związanych z ryzykiem zmiany cen surowców. Korekta kosztów obejmująca efektywną część zabezpieczających instrumentów pochodnych w 2012 roku wyniosła (2 853) tys. zł (zmniejszenie kosztów)
i odpowiednio (760) tys. zł (zmniejszenie
kosztów) w 2011 roku.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP