Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU I ODPOWIEDNIO ZA 2011 ROK
  okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 56 379 119 988
Amortyzacja 57 867 59 986
Różnice kursowe netto (dodatnie)/ujemne 1 562 (58)
Odsetki od zobowiązań finansowych 22 354 27 426
Odsetki i dywidendy (7 635) (7 551)
Zysk/strata na działalności inwestycyjnej (11 637) (6 009)
Zmiany kapitału obrotowego:    
Należności (zwiększenie)/zmniejszenie (39 124) 42 611
Zapasy (zwiększenie)/zmniejszenie (21 203) (65 920)
Zobowiązania (zwiększenie)/zmniejszenie (11 890) (17 746)
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe 2 749 (9 139)
Pozostałe pozycje  343 307
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej 49 765 143 895
Podatek dochodowy otrzymany/(zapłacony) (4 355) (6 077)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 410 137 818
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    
Wpływy    
Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych 5 375 18 020
Zbycie jednostki zależnej - 3 375
Sprzedaż aktywów finansowych 43 611 11
Otrzymane dywidendy 600 608
Otrzymane odsetki i spłata udzielonych pożyczek 6 304 7 050
Zbycie obligacji  23 500 10 510
Inne wpływy inwestycyjne 5 692 3 018
Wydatki    
Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych (26 629) (28 981)
Nabycie aktywów finansowych (44 410)  (13 364)
Nabycie obligacji (20 042) (24 932)
Inne wydatki inwestycyjne - (3 477)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 999) (28 162)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    
Wpływy    
Kredyty i pożyczki 91 333 175 517
Inne wpływy finansowe  42 510
Wydatki    
Wykup akcji własnych (1 138) (21 360)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  (456) (30 089)
Spłata kredytów i pożyczek (115 675) (200 798)
Płatności z tytułu umów leasingu finansowego (96) (82)
Odsetki zapłacone  (22 530) (30 017)
Inne wydatki finansowe  (269) (564)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (48 789) (106 883)
Przepływy pieniężne netto razem (9 378) 2 773
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych  (1 071) 2 456
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (10 449) 5 229
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu, z tego: 46 223 40 994
z działalności kontynuowanej 44 942 39 972
z działalności zaniechanej 1 281 1 022
Środki pieniężne nabytych/zbytych jednostek na początek okresu 979 -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, z tego: 36 753 46 223
z działalności kontynuowanej 36 211 44 942
z działalności zaniechanej 542 1 281

Pobierz excel

Działalność zaniechana
okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (23 112) (6 630)
Korekty 18 363 (998)
Zapłacone odsetki    
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 749) (7 628)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    
Wpływy 6 267 17 295
Wydatki    
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 267 17 295
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    
Wpływy 555 7 088
Wydatki (2 812) (16 496)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 257) (9 408)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (739) 259
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 281 1 022
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  542 1 281

Pobierz excel

Dane liczbowe zostały zaprezentowane w tys. zł, o ile nie podano inaczej.

 

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP