Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

  nota 31/12/2012 31/12/2011
AKTYWA      
Aktywa trwałe      
Rzeczowe aktywa trwałe 18 572 219 615 487
Nieruchomości inwestycyjne 19 32 204 16 040
Wartości niematerialne 20 9 670 10 132
Wartość firmy  21 47 086 47 086
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych  1,22 11 900 16 689
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 1,27 135 114 117 938
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 43 - -
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 23 371 861
Należności oraz pozostałe aktywa długoterminowe 24 235 209
Aktywa trwałe razem   808 799 824 442
       
Aktywa obrotowe      
Zapasy 25 386 430 361 270
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 26 421 382 394 935
Pochodne instrumenty finansowe 43 5 464 6 562
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  1,27 303 4 452
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 43 - -
Należności z tytułu podatku dochodowego    5 939 4 441
Pozostałe aktywa 28 5 265 6 254
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 29 36 211 44 942
Aktywa obrotowe razem   860 994 822 856
Aktywa przeznaczone do sprzedaży (*) 30 20 371 24 549
Aktywa razem   1 690 164 1 671 847
(*) Działalność zaniechana HMN Szopienice S.A. w likwidacji

Pobierz excel

  nota 31/12/2012 31/12/2011
PASYWA      
       
Kapitał własny      
Kapitał zakładowy (akcyjny) 31 94 661 94 661
Akcje własne (wielkość ujemna) 32 (22 498) (21 360)
Kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 33 28 867 28 867
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń  34 325 (1 577)
Kapitał z tytułu aktualizacji wyceny aktywów 35 1 258  
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych   10 142 12 358
Zyski zatrzymane, w tym:   775 742 730 455
Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej roku bieżącego    56 468 104 581
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej   888 497 843 404
Kapitały przypadając na udziały niekontrolujące   97 829 100 509
Razem kapitał własny   986 326 943 913
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania      
Pożyczki i kredyty bankowe 36 2 896 68 581
Zobowiązania z tytułu leasingu 37 246 170
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 38 4 515 4 293
Rezerwy na podatek odroczony 39 60 516 53 947
Pozostałe rezerwy długoterminowe 40 683 683
Pozostałe pasywa 41 2 500 3 100
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem   71 356 130 774
Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 42 217 627 232 524
Pożyczki i kredyty bankowe  36 337 161 293 164
Zobowiązania z tytułu leasingu 37 34 129
Pochodne instrumenty finansowe 43 4 474 8 549
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego    106 2 288
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 38 3 028 3 118
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 40 4 324 5 510
Pozostałe pasywa 41 665 727
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe razem   567 419 546 009
Zobowiązania razem   638 775 676 783
       
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży (*) 30 65 063 51 151
Pasywa razem   1 690 164 1 671 847
(*) Działalność zaniechana HMN Szopienice S.A. w likwidacji

Pobierz excel

Dane liczbowe zostały zaprezentowane w tys. zł, o ile nie podano inaczej.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP