Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU I ODPOWIEDNIO ZA 2011 ROK

 kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej   
  kapitał zakładowy (akcyjny) akcje własne (*) kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń kapitał z tytułu aktualizacji wyceny aktywów różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych zyski zatrzymane  kapitały przypadające na udziały niekontrolujące  razem
Stan na
1 stycznia 2012 r.
94 661 (21 360) 28 867 (1 577) - 12 358 730 455 100 509 943 913
Całkowite dochody 2012 r. - - - 1 580 1 258 (2 468) 56 468 (5 849) 50 989
Skup akcji własnych - (1 138) - - - - - - (1 138)
Kapitał z konsolidacji (zmiana struktury udziałów) - - - 322 - 252 (838) (6 718) (6 982)
Wypłata dywidendy - - - - - - - (456) (456)
Inne (**) - - - - - - (10 343) 10 343 -
Stan na
31 grudnia 2012 r.
94 661 (22 498) 28 867 325 1 258 10 142 775 742 97 829 986 326
(*) Akcje własne w cenie nabycia, nabyte w celu umorzenia lub odsprzedaży w ilości 6 332 707 szt. na dzień 31.12.2012 r. i odpowiednio 6 000 000 szt. na dzień 31.12.2011 r. (**) Zmiana zysków zatrzymanych w okresie 12 miesięcy zakończonych 31.12.2012 roku w wysokości (10 343) tys. zł oraz kapitałów przypadających na udziały niekontrolujące w wysokości 10 343 tys. zł dotyczy ujęcia zobowiązań wobec Skarbu Państwa spółki zależnej HMN Szopienice S.A. w likwidacji z tytułu zwrotu pomocy publicznej oraz przypisania ich do udziałów niekontrolujących.

Pobierz excel

      kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej      
  kapitał zakładowy (akcyjny) akcje własne (*) kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń kapitał z tytułu aktualizacji wyceny aktywów różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych zyski zatrzymane (***) kapitały przypadające na udziały niekontrolujące (***) razem
Stan na
1 stycznia 2011 r.
94 661 - 28 867 2 274 - 6 538 707 325 61 195 900 860
Całkowite dochody 2011 r. - - - (4 026) - 6 153 104 581 678 107 386
Skup akcji własnych - (21 360) - - - - - - (21 360)
Kapitał z konsolidacji (zmiana struktury udziałów) - - - 175 - (333) (41 451) 38 825 (2 784)
Wypłata dywidendy - - - - - - (40 000) (189) (40 189)
Stan na
31 grudnia 2011 r.
94 661 (21 360) 28 867 (1 577) - 12 358 730 455 100 509 943 913
(*) Akcje własne w cenie nabycia, nabyte w celu umorzenia lub odsprzedaży w ilości 6 332 707 szt. na dzień 31.12.2012 r. i odpowiednio 6 000 000 szt. na dzień 31.12.2011 r. (***) Na dzień 1.01.2011 r. wprowadzona została korekta w zyskach zatrzymanych w związku z korektą błędu lat ubiegłych. Korekta w łącznej kwocie 58 254 tys. zł dotyczy utraty wartości aktywów trwałych Spółki HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym skorygowane zostało w wysokości 36 415 tys. zł w pozycji zyski zatrzymane oraz kapitały przypadające na udziały niekontrolujące w wysokości 21 839 tys. zł. Korekta zaprezentowana została po raz pierwszy w raporcie za 2011 rok.

Pobierz excel

Na kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej miały wpływ zmiany w posiadanych udziałach jednostki dominującej w jednostkach zależnych, które nie skutkowały utratą kontroli. Zmiany opisane zostały w nocie 1 w punkcie „Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2012 roku”.

Dane liczbowe zostały zaprezentowane w tys. zł, o ile nie podano inaczej.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP