Skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU I ODPOWIEDNIO ZA 2011 ROK
  okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Zysk (strata) netto 50 631 104 917
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (2 485) 6 189
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne 2 331 (5 425)
Aktualizacja aktywów dostępnych do sprzedaży  782 -
Aktualizacja aktywów pozostałych aktywów 1 051 -
Podatek dochodowy odroczony dotyczący dochodów ujętych w kapitale (1 321) 1 705
Dochody ujęte w kapitale netto 358 2 469
Całkowite dochody ogółem 50 989 107 386
Przypadające:    
Akcjonariuszom jednostki dominującej 56 838 106 708
Na udziały niekontrolujące (5 849) 336

Pobierz excel

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – działalność zaniechana 
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU I ODPOWIEDNIO ZA 2011 ROK

  okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Działalność zaniechana    
Przychody ze sprzedaży produktów 1 353 5 308
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 816 1 146
Przychody ze sprzedaży ogółem 2 169 6 454
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 353 4 339
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 297 456
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 650 4 795
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 519 1 659
Koszty sprzedaży - -
Koszty ogólnego zarządu - -
Pozostałe przychody operacyjne 5 499 12 003
Pozostałe koszty operacyjne 8 119 11 707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 101) 1 955
Przychody finansowe 14 512
Koszty finansowe 21 025 9 097
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (23 112) (6 630)
Podatek dochodowy (660) (319)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (22 452) (6 311)

Pobierz excel

Dane liczbowe zostały zaprezentowane w tys. zł, o ile nie podano inaczej.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP